Stepherds by Gustave Dove. Fragment. Piemenys

Vieningoji trijulė

Taip pat skaitykite: Ieškant Biblinės Trejybės...
Origenas apie TrejybŅ
Trejybė ir unitarizmas
Kviečiame pasisakyti Šv. Trejybės klausimu

Stepherds by Gustave Dove. Fragment. Piemenys

Krikščioniškoji doktrina apie trejybę moko, jog yra vienas Dievas trijuose asmenyse: yra Asmuo Dievas Tėvas, Asmuo Dievas Sūnus ir Asmuo Dievas Šventoji Dvasia. Skeptikai nusišaipo, jog tai nelogiška ir matematiškai neteisinga. Tačiau iš tiesų tai yra viena iš pamatinių krikščioniško tikėjimo tiesų.

Kartą, kai draugės vaikai paklausė, kaip gali būti vienas Dievas trijuose asmenyse, prisiminiau paprastą pavyzdį, kurį buvau girdėjusi vaikystėje. Garai, skystis ir ledas – o vis tas pats vanduo. Tai vaikiškas ir primityvus palyginimas. Mums, suaugusiems, ieškant atsakymų belieka gilintis į Raštą. Tiesa, žodžio “trejybė” (kaip, beje, ir žodžio “popiežius”, “katalikas”, “protestantas” ar “žegnotis”) Biblijoje jūs nerasite. Šis terminas buvo sugalvotas vėliau.

Doktrina apie trejybę nėra iš piršto laužta. Raštas pakartotinai teigia, jog yra tik vienas visa sukūręs Dievas. Pavyzdys iš ST: “Nes taip pasakė Viešpats, dangaus Kūrėjas, Dievas, kuris sutvėrė žemę ir nepaliko jos tuščios, bet padarė ją tinkamą gyventi: "Aš esu Viešpats, nėra kito šalia manęs” (Izaijo 45,18). Pavyzdys iš NT: “Tu tiki, kad yra vienas Dievas? Gerai darai. Ir demonai tiki ir dreba!” (Jokūbo 2,19).

ST ir NT tuo pat metu kalba apie tris dievybės asmenis. ST pvz., “Priartėkite prie manęs ir išgirskite; nuo pat pradžios Aš nekalbėjau slaptai, Aš buvau anksčiau, negu tai įvyko. Dabar Viešpats Dievas ir Jo Dvasia siuntė mane" (Izaijo 48,16). Kalbėtojas šioje eilutėje yra Dievas, ir Jis sako, kad Jį siuntė Viešpats Dievas (Tėvas) ir Jo Dvasia (Šventoji Dvasia). NT taip pat kalba apie trejybę, pvz., “Kai ateis Guodėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, - Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, - Jis liudys apie mane [Jėzų]” (Jono 15,26). Jono 14,16 kalba apie kitą Guodėją: “Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius”. Graikiškame originale žodis “kitas” yra ne heteros, o allos – “toks pat, niekuo neisikiriantis, lygiavertis”.

Visiems gerai žinoma krikšto frazė:
“Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu” (Mato 28,19).

Morkaus 1,10 vėl matome visą trijulę drauge: “Vos tik išbridęs iš vandens, Jis [Jėzus] pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią tarsi balandį, nusileidžiančią ant Jo.

Ir iš dangaus pasigirdo balsas [Tėvas]: "Tu esi mano mylimasis Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi"
.

Viengimis Dievo Sūnus Jėzus ne kartą sakėsi esąs Dievas, lygus Tėvui, pvz., "Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga", - sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis” (Apreiškimo 1,8).

Stepherds by Gustave Dove. Let's be a light

Viengimis Dievo Sūnus Jėzus ne kartą sakėsi esąs Dievas, lygus Tėvui, pvz., "Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga", - sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis” (Apreiškimo 1,8).

Biblija taip pat moko, jog Šventoji Dvasia, taip pat kaip Tėvas ir Sūnus, yra realus asmuo. Jėzus pasakė: “Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti.
Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.
Visa, ką turi Tėvas, yra mano, todėl Aš pasakiau, kad Ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs
” (Jono 16,13-15).

Biblinį mokymą apie trejybę galima reziumuoti taip: tarp visų trijų tarpusavyje lygių dievybės asmenų yra tobula vienybė, ir kiekvienas iš tų Asmenų yra amžinasis Dievas. Tėvas yra nematomas viso ko Šaltinis, apreišktas Sūnuje ir per Sūnų, patiriamas per Šventąją Dvasią. Kalbant apie sukūrimą, galima išsireikšti ir taip: Tėvas – tai Mintis/Sumanymas, Sūnus - įvardinantis Žodis, o Šventoji Dvasia – tai Veiksmas, paverčiantis sumanymą realybe. Pvz., Romiečiams 5,5 sako: “O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota.
Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius”.

Pagal Christian Answers parengė Rūta Rušinskienė

Skaitykite: Kultūros suklestėjimas Rusijoje 14-15 a. Isichazmas
Ortodoksų bažnyčia ir filioque prieštaravimas
Filosofija iš antropologinio taško
Maksimas Nuodėmklausys

Pastaba: Puslapis buvo papuoštas Gustave Dore paveikslu "Tebūnie šviesa..."