Stepherds by Gustave Dove. Fragment. Piemenys

Kur Biblinė Trejybė?

Taip pat skaitykite:
Origenas apie Trejybę
Kitas požiūris: Vieningoji trijulė
Trejybės atsiradimas ir unitarizmas
Ortodoksų bažnyčia ir filioque prieštaravimas
Kviečiame pasisakyti Šv. Trejybės klausimu

Stepherds by Gustave Dove. Fragment. Piemenys

Įsidėmėtinos yra šios Evangelijos pagal Morkų eilutės (Mk, 12:28-29):
plume

Mk 12,28 Vienas iš Rašto žinovų, girdėjęs juos besiginčijant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė Jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“

plume

Mk 12,29 Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: 'Klausyk, Izraeli, - Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats'. <….>“

plume

Mk 12,32 Tada Rašto žinovas Jam atsakė: „Gerai, Mokytojau, Tu tiesą pasakei: yra vienas Dievas ir nėra kito, tik Jis“.

Dievas yra VIENAS Asmuo, Jėzaus tėvas; ir Psalmių 110:1 tai pasakoma labai aiškiai - Vienas Dievas kalba susirinkime apie Adoni, o ne Adonai! Dievas nesako Dievui - jis sako Viešpačiui Mesijui (Adoni, „mano Viešpatie, Karaliau Mesijau“). Kreipinys Adoni 167 kartus naudojamas kaip nuoroda į aukštesniąsias esybes, kurios nėra Dievas. Tai yra žodis, aprašantis žmogiškąsias būtybes ir, kartais, angelus.

Pastaba: siūlome paskaityti du straipsniukas apie Dievo vardus:
Dievo vardai
Pastabos Apie dievo vardą ir kitką

Neįtikina ir senasis argumentas, kad žodis "echad" reiškia sudėtinę sąvoką. Žodis 'vienas' visada reiškia tik 'vienas, o ne du ar daugiau'. "Viena mėsa (kūnas)" tėra viena mėsa. Daugiskaitos prielaida kildintina ne iš žodžio "echad", o iš idėjos, kad kadaise du asmenys buvo viena mėsa (pvz., žr.. Pr 2,23-24: "Tada Adomas tarė: "Štai kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno! Šita bus vadinama moterimi, nes iš vyro ji paimta. Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu"). Bet … niekur Biblijoje nerasite užuominos apie "vieną Dievą" daugiskaitoje. Ir Adonai (arba šventasis Vardas) tūkstančius kartų naudojamas deriniuose su vienaskaitiniais įvardžiais ir veiksmažodžiais.

Ar tai nėra pakankamas pagrindas manyti, kad Dievas tėra Vienas Asmuo? Rabinas Paulius nebuvo Trejybės propaguotojas. Jis tikėju vienu Dievu (Tėvu) ir vienu Viešpačiu Jėzumi (Mesijumi). Pažvelkite į Pirmąjį laišką Korintiečiams (1 Cor 8:4-6):

plume

„Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ar žemėje, - daug tų dievų ir daug viešpačių, .- tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir Jam esame mes, ir vieną Viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes per Jį“.

Pauliui Viešpats Mesijus nebuvo Viešpats Dievas. Tai jis patvirtina ir laiške galatams (Gal 3:20): „Dievas tėra [tik] vienas [Asmuo]“. Taip yra parašyta, - ir niekur Biblijoje nerasite žodžio „Dievas“, kur jis reikštų "Dievas trijuose asmenyse". Taip atsitiko todėl, kad tie, kurie parašė Bibliją, niekada negirdėjo apie Trejybės sąvoką ir ja netikėjo.

Atmestinas ir toks teiginys, kad atseit tai įrodo tai, kad Elohim turi daugiskaitinę galūnę (vėl pakviečiu paskaityti apie Dievo vardus) ir tai lyg ir rodo Trejybės galimybę. Bet šio argumento nieks nesigriebė iki pat XII a. Ir jį nuolat atmeta tiek Romos katalikų, tiek protestantų teologai. Bet jį aktyviai propaguoja Dave Hurt'as, pagal kurį visi, atmetantys Trejybę, tėra pseudo-krikščionys. Tai daro tik "paklydėlių" grupės. Ir, atseit, Trejybės idėją galima atsekti nuo pat pirmųjų Bažnyčios Tėvų iki Naujojo Testamento. Bet juk žinoma, kas pirmieji tėvai buvo vieno Dievo šalininkai, tikėję, kad Jėzus buvo pradėtas laike, o ne amžinybėje. Jis nėra vienalaikis ir lygus Dievui.

Bevaisės buvo ir jėzuito Edmund J. Fortman'o paieškos: "nėra Trejybės sinoptikuose [Matas, Morkus, Lukas]", "pas Joną nėra trejybės formulės", "niekur nėra trejybės doktrinos išreiškiančios to paties Dievo trejopą gyvenimą ir veiklą" (pacituota pagal The Triune God: A Historical Study of the Doctrine of the Trinity, Westminster Press, Philadelphia, 1972, p. 14,16,29)

Mums Bažnyčia tvirtina, kad Biblija perduoda Tiesą, kuria krikščionys turi įtikėti. Tačiai pačiai bažnyčiai reikėjo laukti daugiau nei tris šimtus metų, kol iki 281 m. Konstantinopolio susirinkimo idėja susigulės ir bus aptvirtinta. Bet imkime ir pažiūrėkime, ką rašo ortodoksinės Trejybės apologetai:
plume

"Chalcedono ortodoksiniame mokyme [451 m. Susirinkimas, apibrėžęs Kristaus asmenį] Sūnuje Dievas susijungė kaip beasmenė žmogiškoji prigimtis".

plume

"Chalcedono susirinkime nutarta, kad Jėzus vadinamas "žmogumi" bendrąja prasme - jis turi žmogaus prigimtį bet nėra "žmogus". Jame yra antrasis Šv.Trejybės Asmuo - Jėzus neturi žmogiškosios asmenybės centro. Taip buvo sprendžiamas asmenybės susidvejinimo klausimas".

Pastaba: Chalcedono susirinkime buvo ketvirtasis iš septynių visuotinių Susirinkimų, vykusių IV-VI a. Siūlau (anglų kalba) paskaityti Chalcedono susirinkimo medžiagą.

plume

"Mano teologinei mąstysenai formuojantis aš giliai panirau į Dievo inkarnacijos Jėzuje Kristuje klausimą. Aš aiškiai atsimenu, kad buvo pasakyta, kad Dievo Žodis, kai jis priėmė žmogiškąją būtybę, tai priėmė nuasmenintą žmogiškumą - tad Jėzus, kai Dievas tapo Žmogumi, neperėmė žmogiškosios asmenybės".

plume

"Dabartinė inkarnacijos doktrina teigia, kad Kristuje žmogaus asmenybė pakeičiama dieviškąja Dievo sūnaus, antrojo Šv.Trejybės asmens, asmenybe. Kristus perima visą žmogiškąją prigimtį be žmogiškosios asmenybės. Nesukurtoji ir amžinoji dieviškoji asmenybė jame [žmoguje] pakeitė sukurtąją asmenybę".

Stepherds by Gustave Dove. Piemenys

[ Cituota pagal:
1. Norman Geisler, William Watkins. The Incarnation and Logic: Their Compatibility Defended, Trinity Journal, 1985, vol.6, p.189. 2. Thomas Hart. To Know and Follow Jesus, Paulist Press, 1984, p.44 3. A.T. Hanson. Grace and Truth: A study in the Doctrine of the Incarnation, SPCK, 1975, p.1 4. Leslie Simmonds. What Think Ye of Christ? p.45 ]

Tad matome, kad Trejybės doktrinoje Jėzus ir yra "žmogus", ir nėra "žmogus". Ir kai tik priimame mintį, kad Jėzus yra tikras Dievas, iškart turime nustoti tvirtinti, kad jis vienu metu ir žmogus, ir Dievas. Bažnyčios tėvai tai pastebėjo ir todėl tvirtino, kad Jėzus yra beasmenės žmogiškosios prigimties ir, todėl, nebuvo "žmogumi" (buvo tik "kaip žmogus"). Toks dieviškojo asmens susidvejinimas buvo viena (ir gal pagrindinė) Bažnyčios skilimo priežastis.

Bet kur Trejybės sąvokos ištakos? Graikiškosios prigimties substancijos vienybės idėjos, kaip ir Dievo be kūno ir kūno dalių įvaizdžio nerandamas ankstyvosios krikščionybės doktrinoje iki pat IV a. Vėliau, kad labiau derėtų su graikų filosofija (ypač neoplatonizmu).

Kas Biblijoje kalbama, ką galima būtų paremti Trejybę? Ogi tai, kad Jėzus moko, kad jis ir jo Tėvas yra tas pats asmuo, pvz., Jono 10:30. "Aš ir Tėvas esame viena". Ir kokia tėvynainių (tikinčių Senuoju testamentu) reakcija į tokius žodžius? Ogi: "Tada žydai vėl stvėrėsi akmenų, norėdami Jį užmėtyti". Bet tai kartu parodo, kad pagal sekant Senuoju Testamentu Dievo padalijimas į kelis asmenis yra nepriimtina.

Tuo labiau, kad Jėzus paaiškina tos vienybės principą (Jn 17:20-22: "kad jie visi būtų viena. Kaip Tu, Tėve, manyje ir Aš Tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu mane siuntei" Tad viena yra ne tik tėvas ir Sūnus, bet susilieti su jais turi ir žmonės. O tai jau panašu į indų Atmaną ir Brahmaną, kai visos gyvos esybės tėra tas pats Vienatinis. - ir nėra atskirų individų. Tad Kristus daugiau kalba apie dvasinį, o ne fizinį jo ir Tėvo, jo ir žmonijos artumą (susiliejimą). Panaši prasmė ir kitose nuorodose, pvz., "Aš esu Tėve ir Tėvas manyje" (Jn 14:10-11). Bet tai nereiškia, kad jie yra vienas Asmuo: kaip danguje Jėzus yra Tėve, taip Žemėje žmonės yra Jėzuje. Bet net ir aukščiau cituoti Jėzaus (Jn 10:30) žodžiai taikomi Dievo ir jo darbams, o ne kūnui (asmeniui). Darbuose jie yra viena.

Ir dar, jie skiriasi savo svarba. Tai patvirtina ir pats Jėzus (Jn 14:28: "mano tėvas už mane didesnis"; jis pavaldus Tėvo komandoms, žr. Jn 14:31, 15:10). Ir jis nemoko nieko, o tik tai, ką jam davė Tėvas, žr. Jn 7:16-18; Jn 15:15; Jn 8:38; Jn 12:49,50; Jn 5:19. Iš visa tai (ir dar daug ko papildomai) turi būti aišku, kad jie nėra vienas ir tas pats asmuo.

Jei norite daugiau ir rimtai pasiskaitinėti, galima rekomenduoti:

  1. M. Werner. The Formation of Dogma, Harper, 1957
  2. J.A.T. Robinson. The Priority of John, SCM Press, 1985
  3. J. Kuschel. Born Before All Time? The Dispute over Christ's Origin, Crossroad, 1992
  4. J. Dunn. Christology in the Making, Philadephia: Westminster Press, 1996, 2nd ed.

Pastaba: Puslapis buvo papuoštas Gustave Dore paveikslo "Piemenys" detalėmis.

Panaršykite po kitus lietuviškuosius Biblijos studijų puslapius:
"Vartiklio" Religijos skiltis

 
Stepherds by Gustave Dove. Fragment. Piemenys

Jūsų žodžio kertelė

Stepherds by Gustave Dove. Fragment. Piemenys

Tad kas yra Šv. Trejybė? Gal vien Bažnyčios dogma virtusi teologų išmonė? Kas yra Dievas? Vienas ir vienintelis, nedalomas ir bekraštis laike? Vienas trijuose asmenyse? Trys viename asmenyje Trys atskiri, nepriklausomi ir skirtingi asmenys?

Kas buvo Jėzus Kristus? Dievas - vien kaip žmogaus dvasia? Dievas - su kaulais ir mėsa, kaip parašyta Evangelijoje pagal Luką:

plume

Lk 24,39 Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai Aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint".

O gal tai nėra kažkas ypatinga, nes žmogus sukurtas "pagal jo panašumą ir atvaizdą" (Pr 1:26-28; Pr. 5:3). Jei žmogus panašus į Dievą, ar didelis stebuklas, kad ir Dievo sūnus yra kaip žmogus? Parašykite, ką jūs manote šiais klausimais?


          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 
Jūsų nuomonė:

                   

O čia yra jūsų žinutės:

Justas 2023 m. spalio 23 d., pirmadienis, 20:38:57
Sudegintas ant laužo buvo Migelis Servetas. Aš tikiu į vienintelį Dievą.

Justas 2023 m. spalio 23 d., pirmadienis, 20:34:52
Dievas yra vienas dvasinis neturintis žmogaus pvidalo, Jėzus gali būti tik pranašas-mesijas. Biblijoje trejybės nėra. Bažnyčia ankstyvaisiais viduramžiais sugalvojo trejybės maišalynę,ir dar žiauriai kovojo kitaip manančius. Mokslininkas originalo kalba studijaves testamentą trejybės niekur nerado paminėjimo. Dėl trejybės neigimo buvo 1553 metais isanų inkvizicijos buvo pririštas prie stulpo ir sudegintas.

anona 2016 m. balandžio 24 d., sekmadienis, 15:58:48
Kažkas neskaitė Naujojo Testamento, bet skaitė APIE Naująjį Testamentą... :/

Jole 2014 m. gruodžio 17 d., trečiadienis, 15:03:00
Jeigu esu katalike, tai zinau, kad yra: Dievas Tevas, Dievas Sunus, Dievas Sventoji Dvasia, vienas Dievas, trys Asmenys. Tas tikejimas man nekelia jokiu klausimu. Klausimai kyla kitose tikejimo dogmose.

2014 m. sausio 2 d., ketvirtadienis, 14:56:27
durnei zmuogus be zmuogiskos prigimteis jezus kristus deivas

Miau 2011 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 17:43:56
O pvz 1 Jono 5 skyriuje yra nuorodu apie Trejybe ir tai jog Jezus yra Dievas. 7 eil.: "Mat yra trys liudytojai danguje: Tevas, Zodis ir Sventoji Dvasia; ir sie trys yra viena." 20 eil.: "Ir mes zinome, kad Dievo Sunus atejo ir suteike mums supratimo, kad pazintume Tikraji. Ir mes esame tikrajame - Jo Sunuje Jezuje Kristuje.(!) Sis yra tikrasis Dievas ir amzinasis gyvenimas (!)."

Mažius 2010 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 20:47:31
Jau tie žmonės... Kam čia dūrą sau ir kitems varot, jeigu Kristus jau senokai pats Žemėje, ir kiekvienas Tiesą iš pirmų lūpų sužinoti galite? ...labai paprastai:www/vissarion.ru

Lidija 2010 m. rugsėjo 10 d., penktadienis, 21:14:07
Trejybe ar Trivienis Dievas-tai baznycios tevu sugalvotas dogmatas,todel neturi nieko bendro su Izraelio Dievu -JHVH.Be to siu zodziu,kaip Trejybe , Raste nera.
Sutinku su atsakymais.
Bet turiu nemazai klausymu del Jezaus Kristaus istoriskumo,kadangi asmuo siuo vardu niekur romenu dokumentuose neuzfiksuotas,nei gimimo nei mirties data.O stai Ješua -taip- tai istorine asmenybe,su konkrecia gimimo data bei mirties data.

pasiputes 2010 m. gegužės 1 d., šeštadienis, 19:15:22
Paskaicuis jusu nuomones ir isvadas darosi nuostabu kad dar yra susidomejimas:)Viena mintele neduoda ramybes istarta seniai kaip dar gincijosi kas pirmiau vista ar kiausinis:)))))))Ar istiesu mokame skaityti?

retkarciais 2010 m. gegužės 1 d., šeštadienis, 19:10:50
Geras :)tai bent suirpi tema:P).....

Andrius 2010 m. balandžio 30 d., penktadienis, 18:57:47
Mano parapijos kunigas pasake man kad Sv.Trejybes paslapti neimanoma atskleisti. As susidomejau siuo klausimu ir radau viena saita kur parasyta, jog Sv Trejybes paslaptis yra atskleista. Tenais parasyta: Dievas yra mintis. Sv.Dvasia yra mastymas. Kristus yra zodis arba veiksmas. Kristus yra minties apmastymo galutinis tikslas. Saito adresas: www.sainttrinitymystery.com

Revelation 2010 m. kovo 25 d., ketvirtadienis, 09:04:28
Manau kad čia yra labai gerai susisteminta informacija, kuri parodo trejybės absurdiškumą Rašto atžvilgiu.
kaip kad pasakyta:
1 Tim 3,16 Ir neginčijamai yra didelė dievotumo paslaptis: Dievas buvo apreikštas kūne, išteisintas Dvasioje, matomas angelų, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę.
Dievas (vienintelis ir nekintantis Jahvė) buvo apsireiškęs kūne - štai kur yra didžiulis stebuklas, o ne trejybės dogma (protu ir logika nesuvokiamas dalykas nerodo stebuklo, o rodo tik tai jog tai priešingas protui dalykas).

viltis 2010 m. kovo 13 d., šeštadienis, 05:20:08
Ar teisingas sis mokymas?Jei taip,taciau nesuprasdami jo ar turetume priimti?Ir kaip ji suprasti?Akivaizdu,kad Dievas is didziosios Savo malones atskleide mums per Savo Zodi.Tuo remia ntis ir kreipiames i Rastus ir ka gi aptinkame ?Nera Rasto puslapiuose jokio pagrindo si mokyma aptikti.Priesingai.Rastas visada aiskiai kalba, kad Dievas Vienas ,o ne TRIvienis. Ir sios Rasto vietos aiskiai tai parodo:
Klausyk Izraeli!Viespats musu Dievas ,yra vienintelis Dievas’’.Pak.ist6:8,Mk 12:29
,,As esu Viespats ir kito nera ,nera kito dievo salia manes ‘’Iz 45:5
,,Tai mes turime tik viena Dieva Teva is kurio yra visa…’’1 Kor 8:6
Sios Rasto vietos nera istrauktos is konteksto ,bet atvirksciai-akyvaizdus pavyzdziai, kad tokiu Rasto vietu yra nemaza
Visas Rastas kalba apie tai ,jog Dievas(Tevas) Vienas ,bet ne Trivienis,ar trejybe.
Tai patvirtina ir pats Mesijas sakydamas:,,Kam vadini mane geru?Ne vieno nera gero,tik Vienas Dievas.’’
Jis nepasake TRIvienis ,bet aiskiai pasake Vienas Dievas,kuris yra Dangiskasis Tevas

iksė 2010 m. sausio 14 d., ketvirtadienis, 09:32:43
Na tik trejybėje yra gyvybė.
Bet, kaip supratau, ne taip paprasta tai pasiekti.
Mano atveju tiesiog tai turėjau, bet deja, vėl teko žinksgį žengtelti atgal, suprantant, na pavyzdžiui, imkime, esu megstinis. Ir tas megstinis, jau prieš vienuolika metų absoliučiai baigtas. Bet dar lieka viena be galo menka ir svarbi detalė. Kai baigi megstinį( save, imkime) būtina uždėti mazgą. Tai kur šuo ir yra šiuo atveju pakastas( ar šuns kaulas). Būtent tame mazge. Jo tai nebuvo ir nėra ir tą be galo menką ir iš pažiūros, paprastą veiksmą, ne taip parasta atlikti. Tam reikia laiko ir begales laiko. Na ir praėjus dar kokiam trisdešimtmečiui tik tada galėčiau leisti sau užsidėti tą, taip, be galo svarbų mazgą. Na patys suprantate, jei mazgas neuždėtas, megstinis be galo greitai yra ir tokio darbo , be mazgelio, tikrai niekaip negali laikyti iš baigtu. Be galo aktualus konkretus konkrečiam megstiniui( imkime, tipo, man) mazgas.
O su trejybe, esu susipažinusi, ir tik taip tą gyvenimą ir visatą įsivaizduoju.
Bet, trejybės, asmenys, ne visi turi būti matomi. Tikslia,u matomas tik vienas asmuo , - išnaša, tai kas tipo gimė ir t.t. na tai, tipo, vienu žodžiu. O kiti du asmenys, taip ir turi likti aplinkiniams nematomais ( ir aplinkiniai neturi jokių teisių, tapti, iš tų dviejų asmenų asmenimis, kažkaip tai juos susižvejoti, ir save materilizuoti( na tai būtų pavogimas, o jei įmanoma pavogti, tai ir įrodo, kad megstinukui paskutinio ir svarbiausio mazgelio nebuvo uždėta...).
Tad tie kiti du asmenys turi būti nematomi.Vienas jų yra senukas( kitaip tariamt tėvas( tai tu pati) o kitas yra mergaitė ar berniukas konkrečiai nesigilijama, - tiesiog vaikas( tai tu pati). Ir tarp tų visų asmenų vyksta konkretus veiksmas, - bendradarbiavimas( tai ir yra vienas organizmas). Senukas pasako kiek laiko yra, kažką pasako, apie asmenis kaip elgtis ir t.t. -vaikui. Vaikas, labai gerai girdi ir supranta ką kalba senukas viską įsideda galvon ir klauso senuko, nes tai vienintelis dalykas, kuris yra teisingas ir garantuoja teisingą elgesį ir supratimą. Ir vaikas visa tai perduoda, - kopijai, t.y. išoriam pasauliui, tam kirią mato kiti, - ir viskas. Vienu žodžiu matoma tik kopija, bet yra be galo ilgas ir aplinkinis kelias ir darbas, bet, būtent taip dirbant, tas kelias labai sutrumpėja, nes viskas tampa aišku. Senukas , imkime pasakys vaikui, - "žinai,vaikeli šalia tavęs sėdi, vagis, - pasitrauk", - ir vaikas išklausę,s senuko, perduoda inpulsus kopijai( tipo man) ir aš pasitraukiu, bet iš tiesų pasitraukia tas vaikas, jis pajudina kopiją iš vietos ir viskas, ir dar gali šyptelti kopijos dantinis, aplinkiniams ir baigta.

Saulius 2009 m. lapkričio 2 d., pirmadienis, 03:33:28
Labai abejotina, jog žmogu aplamai kada nors sugebės suprasti pilnai ir teisingai tai kas jį supa. Vargu ar tokios sąvokos kaip amžinybė, beribiškumas, absoliutumas yra suvokiamas žmogaus protui, kuris yra ribotas ir maitinamas dažniausiai tik patirtiniais išgyvenimais. Net jei kartais žmogaus protas ir priima apreikštąsias tiesas, tai jos tučtuojau būna apvelkamos patirtinėmis tiesomis ir nukrypimai yra neišvengiami. Tik amžinas, beribis ir absoliutus asmuo gali pažinti ir priimti tiesą. Tik Dievas žino apie save viską. Todėl bandymai diskutuoti apie Šv. Trejybę yra tas pats, kaip bandymas skruzdelės, užlipusios ant kokios nors kvantinės mechanikos lygties užrašo atverstame fizikos vadovėlio, suprasti kas tai :-) Ribotas protas negali suprasti platesnių sąvokų, kurios neįsipaišo į jo proto ribas. Ir net tiesioginiai žmogaus "apreiškimai" skruzdelei niekuo nepadės. Todėl ir jokie šventieji raštai negali būti traktuojami kaip Dievo žodis. Geriausiu atveju juose tėra bandymai tiesioginius apreiškimus žmonijai adaptuoti žmogui suvokiamomis sąvokomis. O blogiausiu - žmogaus fantazijos vaisius, kurio tikslas savanaudiškas, t.y. valdyti kitus žmones. Todėl mano patarimas - nebandykime apibūdinti Šv. Trejybės, nes tai yra viržmogiška, o tiesiog tikėkime Ja, nes geresnio peno žmogaus sielai šiuo metu sunku surasti. Galbūt per šį tikėjimą ateis ir apreiškimas Jums ...

mečislovas 2009 m. liepos 21 d., antradienis, 15:22:01
žmogaus AUKŠTASIS AŠ-tai SIELOS DVASIOS ir SĄMONĖS sintezė.
Žmogus yra daugiamatė būtybė ir sukurta pagal dievo paveikslą(dievas yra daugiamatė būtybė-7x7 išmatavimuose),todėl žmogus savyje taip pat yra turintis dieviškumo pagrindus. Tas pagrindas vadinamas AUKŠTASIS AŠ
erdve-šv trejybė
Dieviškumo pagrindo buvimas įvairių religijų šviesoje savo pavadinimuose yra įvairus,tačiau visur yra trigubas-trys viename.
Štai indų sistemoje Visata susideda iš dviejų trikampių ,uždėtų vienas ant kito. VIENAS TRIKAMPIS susideda iš pirminės idėjos(absoliuto),pirminės materijos(prakriti,pirminės energijos(prana). Šita priklauso amžinybei pats savyje,atskirai nuo kosmoso individualybės,buvo lyg tai ,,daiktas,,pats savyje,turintis savo charakteristikas.
Bet kaip pirminė idėja yra linkusi vystytis ir linkusi realizuotis,tai ji realizuojasi INDIVIDUALIAME AŠ,kuri susideda iš trijų elementų-individualus protas,individuali valia,individualūs jutimai(individuali savijauta AŠ -TAI YRA INDIVIDUALŪS IŠGYVENIMAI).
Senovės judaizme AUKŠTOJI triada vadinama KETER(pasaulinis dievas),CHOKMA(prašviesėjimo protas,Jehova),BINA(pirminė dievo išmintis).
Krikščionybėje pirminės trejybės apibūdinimas-DIEVAS TĖVAS,DIEVAS SŪNUS,ŠVENTOJI DVASIA-atsispindi AUKŠTASIS AŠ erdvėje kaip žmogaus centre esanti individuali super sąmonės sintezė-dvasia,siela ir sąmonė.Čia super sąmonė yra besąmoningame lygmenyje,kuri yra kolektyvinės žmonijos sąmonės dalimi,pasamonės dalimi,viršsąmonės dalimi....
Kiekvieno AUKŠTASIS AŠ yra individualus,nepakartojamas,tai dievo idėja žmoguje,bet tuo pačiu ta idėja ,jos pirminis minties darinys,būdamas žmogaus AŠ viduje,IŠLIEKA individualizuotas.
Individualizuotumas pasireiškia Sieloje. SIELA yra unikali,nepakartojama.Ji savyje neša patį brangiausią elementą-MEILĘ IR UŽUOJAUTĄ,visą tai ką galėjo sukaupti savo inkarnacijuose-visą patyrimą,karmines pamokas ,skolas,nuodėmes,kurias dabar atidirbinėja eidama kančios arba supratimo ir pažinimo keliais.
Dvasia yra taip pat individualizuota,tačiau žymiai mažesniu lygiu-tai dievo mintis žmoguje,tai mūsų KŪRĖJO planas mumyse.Minčiai visada būdinga tam tikras bendrumas. Mintis kritta jogoje vadinama eidosu,yra daugybės asmenybių bendra, jungtis apjungianti žmonių broliją ,esanti virš erdvės ir laiko.
Dvasia yra žmogiškojo gyvenimo prasmė,jo vertybių pagrindas.
Jei žmonija savyje yra pajėgi išlaikyti dievo mintį savyje(eidos),tai siela yra gimininga viena kitai...AUKŠTASIS AŠ erdvė esti tam tikru energoinformaciniu šablonu, ,,klišė,, iš kurio vėl ir vėl bus nurašoma-nuskaitomas besiinkarnuojančios sielos gyvenimas ir fizinio kūno parametrai....
ŠTAI KODĖL JAU 200 MLN METŲ ŽMOGAUS ORGANIZMAS NESIKEIČIA IR IŠLIEKA VIENODAS

Salvis 2009 m. balandžio 10 d., penktadienis, 21:47:38
Šventoji dvasia tai manau kureju supratimu turetu reikšti ta supratima,kuri mums turetu siusti Dievas.mano manymu tai butu musu sažines jausmas,musu moralė.Jezus Kristus tai butu Dievo ar jo vertybiu apsireiskimas žemeje ir jo susidurimas su tuo metu žemeje vykstančiais ivykiais,bei žmoniu požiuriu i ši pasaulį.Dievo sprendimas siusti savo sūnų kančiai,galbut galetu buti paaiskinamas Šventosios Dvasios beprasmybe ižiebti ta gėrio ugnelę zmonių širdyse ir atvesti Žmonija i tiesos kelią..

Salvis 2009 m. balandžio 10 d., penktadienis, 21:45:31
Šventoji dvasia tai manau kureju supratimu turetu reikšti ta supratima,kuri mums turetu siusti Dievas.mano manymu tai butu musu sažines jausmas,musu moralė.Jezus Kristus tai butu Dievo ar jo vertybiu apsireiskimas žemeje ir jo susidurimas su tuo metu žemeje vykstančiais ivykiais,bei žmoniu požiuriu i ši pasaulį.Dievo sprendimas siusti savo sūnų kančiai,galbut galetu buti paaiskinamas Šventosios Dvasios beprasmybe ižiebti ta gėrio ugnelę zmonių širdyse ir atvesti Žmonija i tiesos kelią..

Edvinas 2009 m. kovo 23 d., pirmadienis, 17:09:28
Kokia prasmė kalbėti apie trejybę, Dievą, visokius "pranašus", krikščionybę, apskritai religiją, remiantis neva Biblija, šventaisiais raštais, testamentais... Kas yra religija? Bendrąja prasme, visa, kas antgamtiška (pasižiūrėkite į žodynus). Ar taip gali būti? Juk Dievas - tai Visata, Gamta. Taigi, religija buvo sugalvota žmonėms valdyti, todėl visi jūsų bandymai aiškintis ir interpretuoti "šventuosius" raštus - tuščias reikalas. Žinoma, kad tikroji (pirmoji ir vienintelė) Biblija yra viso labo dvi knygos, kurios sąmoningai nuslėptos nuo visuomenės, ir saugomos viena Vatikane, kita, berods, Austrijos kažkurioje bažnytėlėj. Jos kardinaliai prieštarauja plačiajai visuomenei žinomiems "šventiesiems" raštams. Tikriausiai nutuokiate kodėl? Na bet paslaptis jau atskleista... kas tiki, nori žinoti tiesą, suprasti save ir pasaulį, atrasti Dievą, tas ieško ir randa. Tie, kuriuos reikia "ganyti", kurie neturi savo nuomonės, kuriems reikalingi kunigai ir kitokie "patarėjai", turės patirti didžiulį tuštumos jausmą, kad pradėtų savarankiškai mąstyti ir tobulėti. Žmonės, mes esame Dievas. Prabuskite, ar nesuprantate, kad mus kvailino (keletą tūkstantmečių). Nepasitikėkite, tuo, ką jums bruka. Patys ieškokite atsakymų...

Kestas 2009 m. kovo 2 d., pirmadienis, 18:14:39
Cia viskas papasta : -Jn 7,17;18-" Kas nori vykdyti Jo valią, supras, ar tas mokymas iš Dievo, ar Aš kalbu iš savęs. Kas iš savęs kalba, ieško sau šlovės. O kas ieško Jo siuntėjo šlovės, tas teisus, ir nėra jame neteisybės'" Nei vienas mylintis Dieva ir Jo pamiltas nepasakoja,kad jo nuomone-tai lygu Sventas Rastas. Biblijoje viskas labai aiskiai parasyta - yra Tevas,yra Sunus ir yra Sventoji Dvasia. Problemos prasideda kai Jo nepazisti-tada tikejimas Dievu pavirsta i nuomone apie Dieva. Bet -1 Kor 8,2;3- "Jei kas mano ką nors žinąs, tai jis dar nieko nežino, kaip turi žinoti. Bet kas myli Dievą, tas yra Jo pažintas".

2009 m. vasario 9 d., pirmadienis, 21:57:07
Hi! Ebanij vrot! p8aciwx7yp rceplsq8je!

žmonės 2009 m. sausio 27 d., antradienis, 17:30:02
Čia yra viskas be galo sudėtinga. Bet tame sudėtingume yra ir visiškas paprastumas. Sudėtingumas. Paprastumas. Mintis žodis net ne vidurys, nes žodžiu gali bet kas naudotis ir disponuoti. Net ne visi privalo suprasti. laikui einant aišku. Bet kažkas turi vystytis. Svarbiausia trokšti padėti kažkam.....Ar nors sau...Tiesiog viskas labai sudėtinga...Šiaip darome labai didelę įdą prašome iš dievo pagalbos o turėtume linkėti kad jam sektūsi ir patys norėti jam padėti..... Nes tik tada mums seksis kai trokšime kad dievui sektūsi, o kai norime tik sau sėkmės visų pirma, tai elgiamės kaip seimas, ne itin protingai....Juk dievas nėra visagalis jam reikia pagalbos tik tada jis visagalis( atmerkite akis...). Pagalba kiekvieną dieną reikalinga, kad ir paprasčiausiu supratimu, kad ta pagalba reikalinga, bet ne mums o dievui ( tada ir mums seksis, būsime protingas seimas...)

algimantas 2009 m. sausio 14 d., trečiadienis, 13:03:29
is rasto- Naujojo testamento tam tikru vietu galiu susidaryti rimta pagrinda kad Tevas , Sunus ir Sv Dvasia yra Dievas. Niekas is musu nesugebes paaiskinti Ju santykiu ir t.t Ne sjoks zmogus negali suprasti tai. Man pakanka 2 dalyku- Jono evangelijos pradzios- kur aiskiai jis pasako kad Zodis yra Dievas ir jis tapo kunu- o tai Jezus is nazareto. ir antra- kad joks angelas, zmogus negalejo ispildyti istatymo - tik zmogaus kurejas galejo atpirkti zmogu- iseitu Dievas.

tai buvo 2009 m. sausio 11 d., sekmadienis, 04:33:29
Pati tikiu kad žmonės turi trejintis tai yra viduje turėti kotroliuotoją ( tėvą ) ir vaiką, bei suvokiamą patį save galima kaip du asmenis ar vieną kaip patinka.... Vienu žodžiu trys mano logikoje yra....O visa kita absurdas kai žmonės to nesilaiko, bent pati tą trūkumą žmonėse labai ryškiai matau. Tiesiog trys asmenys viduje nedaro jokių problemų " kaimynui".

Antanas 2006 m. vasario 22 d., trečiadienis, 15:39:11
Radau tokias įdomias vieteles:
1 Timotiejui 2:5 sakoma: "Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas - žmogus Kristus Jėzus".
Jono 14:6 sakoma: "Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane".
1 Jono 2:1 sakoma: "Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų".
Šiuose vietose Jėzus yra vadinamas Tarpininku ir Užtarėju. Bet prieš ką jis turi mus Užtarti ir Tarpininkauti? 1 Tim. 2:5 sako, kad "Dievo ir žmonių Tarpininkas".
Išvada aiški: jie nėra du viename arba vienas ir tas pats asmuo.

Gintas 2006 m. vasario 5 d., sekmadienis, 21:10:24
Atsiprašau kad prieštai neprisistačiau. Žemiau parašyta žinutė yra mano.

2006 m. vasario 5 d., sekmadienis, 21:08:07
Gerbiamas Vladai, manau kad esate labai stipriai suklauidintas. Šventajame Rašte tikrai nepalaikoma Trejybės mokymo. Aš tuo esu įsitikinęs 100%. Siūlyčiau jums paskaityti pirmiausiai Apreiškimo 22:18,19 ir po to Galatams 1:8. Nepamirškime, kad Šventojo Rašto patys aiškinti pagal savo supratimą negalime. Dievas mums apie save pats atskelidžia visą tiesą per savo žodį t.y. per Šv. Raštą. Jeigu pats Dievas nekalba apie save kaip apie Trejybę ir jeigu past Jėzus nekalba nieko apie trejybę, jeigu to nekalba net Kristaus pasekėjai, tai reiškia, kad tokio mokymo ir būti negali. Ojeigu jis atsirado 4 m.e.a. tai jį kažkas išgalvojo ir turėjo tam tikras priežastis. Pasidomėkite istorija ir sužinosite daugiau.

vladas 2006 m. sausio 29 d., sekmadienis, 01:20:48
Gintai, gal persvarstyk, kas tavo manymu yra Kristus? Jei Jis ne Dievas, kaip Jis atleidžia nuodemes, jei Kristus nėra Dievas tai kodėl Jis priima Dievui skiriamą garbinimą, jei Šventoji Dvasia ne Dievas, tai kas Ji(Jis) yra ir kaip Ji(Jis) ištiria Dievo gelmes, Kaip Ji(Jis)veda atgimusį žmogų? Neprieštarauk, tik užduok sau šituos klausimus. O geriau pasimelsk ir atsiversk Šv.Raštą ir skaityk su malda, esu įsitikinęs jei tu ieškosi Dievo, Jis tau apsireikš. Sėkmės ir su Viešpačiu.

Gintas 2006 m. sausio 28 d., šeštadienis, 21:20:18
Mano nuomone "Š.V.Trejybė" yra išgalvotas melas. Jėzus išsakė maldoje savo tėvui "tavo žodis yra tiesa". Taigi Biblijoje neradau tokio tvirtinimo, kad Dievas yra trejybė. Todėl drąsiai galiu tvirtinti, jog Trejybė yra išgalvotas Šetono melas kurį palaiko visos klaidingos religijos.

Vladas 2006 m. sausio 18 d., trečiadienis, 00:52:35
Iz 55,8 Nes mano mintys yra ne jūsų mintys ir mano keliai - ne jūsų keliai, - sako Viešpats. - Iz 55,9 Nes kiek dangūs yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys - už jūsų mintis.
Tam, kad suprastume Dievo esybę, mūsų sugebėjimų ir mastymo neužtenka, todėl krikščionys ir yra aukšiau kitų ir arčiau Dievo, nes jie yra pastoviame mąstyme ir ieškojime Dievo Jo kelių ir Jo esybės. Kaip Dievas mums apsireiškė trijuose asmenyse ir kaip tai galima suderinti Vieno Dievo supratime? Ogi labai paprasta, atsakymas evangelijoje Mt 6,33 Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Yra pasakyta IEŠKOKITE o ne SURASKITE, nes kai tik žmonės tariasi suredę atsakymą apie Dievo esybę jie nustoja ieškoti ir pasitiki tik tuo kas yra žmogaus supratimu suformuluota. Very simple :)
2. Jezus Kristus yra įsikūnijes Dievas, Dievas nužengęs iš dangaus ir visa savo esybę tapęs žmogumi.

rades tiesa 2005 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 09:40:49
Reik daugiau skaityti ir tyrinėti Šventą Raštą tuomet klaustukų beveik neliks...

Tikintis Viešpačiu: Išklausykite ŽMONĖS VISI mano malda!!! 2005 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 19:39:52
O Viešpatie maldauju iš visos širdies Tu nusileiski iš dangaus ir ją užimki ,
Nes nieko jau daugiau joje NELIKO, tik tuštuma aplink ir vienas skausmas išgyventas.
Aš pripažįstu , jog Tu ir nugalėjai mano širdį , išplėšęs tuos , kas jos taip geidė ir norėjo,
Nors visą laiką stengiausi aš šios VIENINTELĖS minties NEPRIPAŽINTI,
Jog tu esi tikrasis josios ŠEIMININKAS !!!!
2005.08.30 3.22 val.

Tikintis Viešpačiu: Išklausykite ŽMONĖS VISI mano malda!!! 2005 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 19:37:07
O Viešpatie išgelbėk mano širdį !!!!!
Kodėl gyvenime taip atsitinka, kai norisi visiems padėti .....?
Kodėl Pasaulis toks negailestingas , kai nori ji pakeisti tam , kad vėlei ji mylėt galėtum...?
Kodėl tas meilės jausmas toks skaudus, kai nori išlaikyti .... ?
Kodėl tiesos nesako nieks, kai reikia ją sakyti ...?
Kodėl sunku kai prarandi , kai nori gelbėti kitus ...?
Kodėl širdis maža, o telpa joje daug ... ?
Kodėl Pasaulis toks baisus, kai melo tiek aplink ....?
Kodėl mes tikime stabais, kai jie klaidina mus visus...?
Kodėl turėjau aš tikėjimą pažint , kad perduočiau kitiems....?
Kodėl Tave aš privalėjau pripažint , kad toks eisi teisus...?
Kodėl pasirenki aukas, naikindamas aplink visus...?
Kodėl nesibaigia Pasaulyje kančia , kurios mes naštą nešame visi ...?
Kodėl taip sunkiai priima Tavas mintis, kurias kasdien siunti ....?
Kodėl aš stengtis privalau, kad būtų tik visiems geriau ....?
Kodėl tu paimi tai iš manęs, kas man brangiausia iš visų ....?
Kodėl tas Tavo planas toks žiaurus ir negailestingas šiam Pasauliui ..?
Kodėl Tu pasiuntei mane į jį praeiti su visais šitas kančias...?
Kodėl davei pažint tuos tikrus jausmus, kad sužlugdytum juos po to ...?
Kodėl tikėdamas Tavim, likau tik su mintim ir savo meilę praradau....?
Kodėl Tu atėmei mano draugus, kurie neklausė Tavo skelbto žodžio ...?
Kodėl Tu atėmė mano tėvus, kurie tikėt norėjo laime šioje žemėje ...?
Kodėl tu mano brolį suklaidinai ir palikai vienus vaikus be jojo meilės...?
Kodėl tu pasiuntei mane tenai , kur niekas neišdrįstų eiti ...?
Kodėl tu šias mintis siunti tik man šiąnakt, kai jau visi seniai sumigę ...?
Kodėl aš privalau rašyti jas visiems, ką jos pakeisti gali ...?
Kodėl tikėjau aš viltim, o Tu ją sužlugdei ir pasiuntei kažkur toli, kad nepasiekčiau ...?
Kodėl nieks netiki manim ir išsakytom mintimis , kurias liepi visiems sakyti ...?
Kodėl visi pajusti bijo baimę, bandydami nuo jos pabėgt kažkur toli ...?
Kodėl Tu ją kuri visur aplinkui šiam Pasauly, kad žmogui nėra kur jau pasislėpt ..?
Kodėl nepadarai šiam visam vaizdui galą , bet įtaigoji mus visus budėt ir laukti ...?
Kodėl Tu kartais pasirodai ir išnyksti palikdamas skaudžias žaizdas aplink ...?
Kodėl sukūrei šį Pasaulį , kad sunaikinti nori vėl užliedamas sava rūstybe....?
Kodėl Tu mintimis beperstojimo kartoji man ką privalau sava širdim daryti...?
Kodėl gyvenime aš nieko nebijojau ir visą laiką verždavaus pirmyn ieškot tiesos...?
Kodėl tą ryžtą, užsispyrimą avinišką man padovanojai ...?
Kodėl jis baido tuos, kuriems Tava valia aš reikalingas būti noriu ...?
Kodėl jie nesupranta šitos Tavo valios, noro, o aš dėl to tik privalau kentėt..?
Kodėl Pasaulis šis kuriam padėt sava širdim norėjau sužlugdė mano šeimą...?
Kodėl mano vienintelis brangus sūnus turėjo augt be savo Tėvo ....?
Kodėl gyvenime aš nesulaukiau geidžiamų vaikų iš tos širdies, kurią labai gerbiau , mylėjau ...?
Kodėl siuntei kitus jausmus, kai aš vienintelę savoj širdy turėjau...?
Kodėl dabar mane teisi , kai niekados nemelavau, bet visados sakiau tik švarią tiesą...?
Kodėl aš viską praradau, kai būt galėjau , kaip visi laimingu...?
Kodėl mane sukūrei šiam Pasauliui, kuris manęs nepripažįsta...?
Kodėl tų pažadų nesilaikei , kai aš Tavim visa širdim tikėjau....?
Kodėl Tu slėpinį laikai, ką visi laukia jo sugrįžtant....?
Kodėl dabar Tu nieko nesakai, bet tik tyli, o gal bijai išlysti ....?
Kodėl visus į pražūtį stumi ir klaidini, įteigdamas kas kart mintis, jog tikrą kelią rodai ....?
Kodėl esi nematomas, bet per visus veiki, norėdamas , kad tik Tave mylėtų...?
Kodėl Tu turima sava galia neišnaikini šio egzistuojančiojo Pasaulyje blogio...?
Kodėl Tu visada palieki melo gyslai, lyg tai ilgai gyvatei toliau slysti....?
Kodėl tu man siunti košmariškus sapnus, kad juos aš išgyvenčiau......?
Kodėl Tu pinigus prakeiktus sugalvojai, dėl ko tik vyksta barniai , žmogžudystės...?
Kodėl draskai man širdį šiam nuodėmių Pasauly, kurio nenoriu net savo akimis matyti...?
Kodėl aš privalėjau gimti Lietuvoje, galėjo būti kitas kraštas.....?
Kodėl gimiau aš šiuo laiku, juk tai galėjo būt kur kas vėliau ....?
Kodėl išsirinkai mane vykdyti Tavo valią, juk pasirinkti kitą kūną tu galėjai...?
Kodėl tu mano motiną pasirinkai gimdyti, kad aš išvysčiau šį Pasaulį .....?
Kodėl dabar Tu palikai mane likimo valiai, kai aš tavim , o Viešpatie tikėjau..?
Kodėl aš pajutau , jog man širdis iš šito skausmo greitai gali plyšti .....?

trivirvis 2005 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 16:38:11
Kristus visada buvo žmogus, o Dievas amžinai buvo, yra ir bus Dievu. Ir nereikia tuščiai malti jau seniai sumaltus miltus.

2005 m. liepos 20 d., trečiadienis, 12:00:52
Galiu pasakyti tik tiek, kad blogis pasėja abejones žmonių širdyse, tad reikia paprasčiausiai tikėti, tikėti tuo kas jums atrodo geriausia, tikėti tuo gėriu, kurį kadien matome. Visada atsiras kažkas kas norės nukreipti nuo tikėjimo, bet reikia nepasiduoti. Skaitant šį tekstą retkarčiais ima juokas, koks skirtumas ar Dievas vienas, ar jis trijose asmenyse,svarbu, kad jis yra ir kasdien mums padeda. Ir net labiausiai paklydusius jis priima atgal...

j... 2005 m. birželio 26 d., sekmadienis, 21:05:49
Kristus yra Dievo sunus.Pries pasirodant Kistui pajauti Sv.dvase.Ir tai yra patyre visi kas krikstyti Sv.dvase ir ugnimi.Ir tai yra tiesa,kuria patyriau ir as.

atinama 2005 m. birželio 8 d., trečiadienis, 21:32:07
zemiau tekstas yra mano, kad nebutu anonimishkumo :)

2005 m. birželio 8 d., trečiadienis, 21:25:50
Visu pirma: Biblija yra vertimu vertimo vertimas... Visu antra: Krikscioniu dievas yra saule, sviesa. saules sunus jezus, dievo sunus. Dabar, kryzius, bent 500 metu pasirode anksciau nei nukryziuotas kristus, ant kurio buvo nukryziuotas krisna. Egiptieciu saules dievas RA turejo sunu HORUS, kurio apibudinimai lygiai tokie patys kaip jezaus ir t.t. o tai vyko tukst metu anksciau. Pirmieji krikscionys pasisavino daugeli dalyku is anksciau minetu religiju. Tikrai nemanau, kad be mannos ir somos, t.y. grybu isvis galejo atsirasti religijos... siulau visiems paziureti apie krikscionybes tamsiasias puses ir kaip yra is tikruju:
http://www.archive.org/details.php?identifier=pharmacratic-inquisition
kaireje puseje yra chapteriai, kuriuos galima atsisiusti ir atsisiusti, galima siusti ir visa is karto
Cia jums pateikiu keleta terminu:
THEO - (graikiskas zodis THEOS) reishkia Dievas
THEOLOGY (TEOLOGIJA) - religiniu tiesu ir dievo studijavimas
__________________________________
ASTROTHEOLOGY (ASTROTEOLOGIJA)- TEOLOGIJA pagrista dangiskuju kunu stebejimu ir zinojimu.
ASTOR - a star (zvaigzde)
THEO - dievas
LOGOS - zodis, kuriamasis dievo zodis
__________________________________________
MAZZAROTH - 12 zodiako zenklu ir ju sutapatinimas su zvaizdynu.
sita zodi galima rasti kataliku enciklopedijoje
________________________________________________
ENTHEOGEN - GOD WITH IN (su dievu)
EN - pažymi veiksmą, atsakantį į klausimus "kur? ", "į ką? arba su
THEO - dievas
GEN - paversti egzistuojanciu
_______________________________________
ENTHEOBOTANY - augalu naudojimas religiniais tikslais
________________________________________
ETHNIC - konkreti zmoniu grupe
________________________________
ETHNOBOTANY - augalu studijavimas konkrecios zmoniu grupes
__________________________________________________
ANTHROPOMORPHISM - jei jus nupiesiate ivairius veidus ant saules, danguje ir t.t. jus atliekate etnopomorfizma, t.y. motyvuojate, charakterizuojate zmones negyvuose daiktuose, taip pat gyvunuose.
_______________________________________________________
ASTER (lotyn.) - a star (zvaigzde
____________________________________
SOL - saule, ir saule vienintele arba viena, is sito zodzio kile zodziai: solo, solitude...
__________________________________________________
LUNA - menulis, menulis taip pat buvo vadinamas Min (minute) arba Mon
netgi siandien ispanai sako zodi luna turedami omeny Monday-pirmadienis
_________________________________________________________
EASTER- noriu priminti kad ansciau naudojant buvo i virsu zymima ne N - saure o E - rytai, taigi turime zody E rytai ir ASTER kai jau minejau zvaigzde, taigi rytine zvaigzde, kur visada ji kyla
_________________________________________
PASTOR- papa star arba tevas zvaigzde, zvaigzdziu zvaigzde
PA-tevas,
STOR- zvaigzde
________________________________________
MINISTER- menulis zvaigzde
MIN- bendras zodis menuliui
STER- zvaigzde
_____________________________________________
MONASTERY- vienuoliu namai
MON - menulis
ASTER - zvaigzde
prisiminkite, kad vienuolynuose budavo 12 vienuoliu, kurie reprezentuodavo 12 zodiaku zenklu, o ju garbintojas buvo 13-zvaigzdziu zvaigzde-dievas
_________________________________
AMEN - Amen RA
amen (reishkia - tebunie buna paslepta)
RA (reishkia tebunie) vienas pirmuju egipto dievu (saules)
ir kai buvo sakoma AMEN RA, turima buvo omeny, kad pakilus saulei, visos zvaigzdes yra paslepiamos, argi kai buna diena jus matote zvaigzdes
_________________________________________
MENUO(menesis)-MONTHS- mamprasciausiai menulis
_____________________________________________-
HOUR- valanda
zodis kiles is HORUS, saules dievo sunus (statulose vaizduojamas kaip erelis su saules disku http://magedm.freeyellow.com/horus-isis.jpg , kuris yra kylanti saule, kai kas nors norejo suzinoti kur saule yra sakydavo kur yra HORUS? siuo metu moderznioje visuomeneje yra valanda
_____________________________________________________________
HORIZON- irgi kiles is HORUS, kadangi saule kyla is po zemes, is horizonto, cia aishku manau
______________________________________________________
SOLOMON- karalius SALIAMONAS nebuvo zmogus, tai buvo greiciau saule
SOL- saule
MON-menulis
SOL OM ON
SOL (shumeru)
OM (hindu)
ON (egiptieciu)
_______________________________________________________
ACIU UZ DEMESI

Edma 2005 m. birželio 8 d., trečiadienis, 14:12:54
Mums duotas apreiškimas Knygos pavidalu. Suspenduokime savo žinojimą bei išankstines nuostatas. Atraskime Dieviškąją realybę, Jėzaus gyvenimo Žemėje evangeliją, asmenybės dvasinę evoliuciją ir gyvenimo prasmę.
Citata iš Urantijos Knygos:
"Sutrejybinimo būdu Tėvas atsisako tos beribės dvasinės asmenybės, kokia yra Sūnus, bet, šitaip padarydamas, jis pats paverčia save šito paties Sūnaus Tėvu, ir šituo jis pats turi neribotą potencialą, kad taptų visų vėliau sukurtų, atsiradusių, ar kitaip įasmenintų protingų valinių tvarinių tipų dieviškuoju Tėvu. Kaip absoliuti ir beribė asmenybė Tėvas gali veikti tiktai kaip Sūnus ir su Sūnumi, bet kaip asmenis Tėvas jis asmenybę toliau dovanoja protingų valinių tvarinių skirtingų lygių įvairioms gausybėms, ir jis amžinai palaiko kupino meilės bendravimo asmeninius ryšius su šita milžiniška visatos vaikų šeima.
Tėvui padovanojus savo paties pilnatvę savo Sūnaus asmenybei, ir kada šitas savojo aš padovanojimo veiksmas yra užbaigtas ir tobulas, tada iš begalinės galios ir prigimties, šitaip egzistuojančių Tėvo-Sūnaus sąjungoje, amžinieji partneriai bendrai padovanoja tas savybes ir požymius, kurie sukuria dar kitą tokią būtybę kaip jie patys; ir šitoji bendra asmenybė, Begalinė Dvasia, užbaigia Dievybės egzistencialų įasmeninimą.
Be Sūnaus negali būti Dievo tėvystės. Be Dvasios negali būti Antrojo ir Trečiojo Asmenų brolystės. Trys asmenys yra mažiausia visuomeninė grupė, bet iš viso to didelio skaičiaus priežasčių šitoji yra pati mažiausioji, dėl kurios reikėtų tikėti Bendrai Veikiančiojo neišvengiamumu.
Pirmasis Šaltinis ir Centras yra begalinė Tėvo asmenybė, neribotas asmenybės šaltinis. Amžinasis Sūnus yra beribis asmenybės absoliutas, ta dieviškoji būtybė, kuri per visą laiką ir amžinybę išlieka kaip Dievo asmenės prigimties tobulas apreiškimas. Begalinė Dvasia yra bendra asmenybė, amžinai trunkančios Tėvo-Sūnaus sąjungos unikali asmenė pasekmė.
Pirmojo Šaltinio ir Centro asmenybė yra begalybės asmenybė atėmus Amžinojo Sūnaus absoliučią asmenybę. Trečiojo Šaltinio ir Centro asmenybė yra išlaisvintos Tėvo asmenybės ir absoliučios Sūnaus asmenybės sąjungos superpapildanti pasekmė."[10 dok.]
http://www.urantija.lt/?pid=110

albatrosas 2005 m. birželio 6 d., pirmadienis, 11:17:25
Nėra didesnio žmogaus gyvenusio žemėje kaip Jėzus.
Įrodymų apie jo buvimą yra daug daugiau nei apie tokius žinomus asmenis kaip Cezaris, Kleopatra ir pan.

atinama 2005 m. birželio 5 d., sekmadienis, 20:45:27
Nemanau, kad toks jezus isvis gyveno... buvo nebent paprastas zmogelis su pozityvia sizofrenija, kuri ji padare tuo kuo jis tikejo... o dar jeigu prisirinkdavo grybu, tai ir stebuklus labai lengvai darydavo... plius pririnkdavo apasatalams, kad tie apsigrybine uzrasinetu, tai ka jis rodo ir sako... :)

Minde 2005 m. birželio 4 d., šeštadienis, 02:50:54
Cha tai gal tas Jezus sirgo psichine liga kuri vadinama asmenybes susidvejinimu??? O kas gali patvirtint kad jisai is viso buvo? Prabego 2000 metu ir dar dabar kazkas bando ieskoti teisybes??? Juokinga... Kiek zinau visi Dievai gimsta del to kad zmones galetu paaiskinti kazkoki nesuprantama reiskini, ar kazka tokio, ko logiskai nedgali paaiskinti... Visa tai dabar dazjniau suverciama Ufonautams... :0))) Kiek yra visokiu issigimusiu kastu ant sio pasaulelio, kodel niekas neziuri tenai, kodel ju nenaikina, as dargaliu pateisint krikscionybe, bet visokios ufonautu sektos, ir kad ir visos krikscionybes atmainos... Nu tai atsiprasau...

Tiesa 2005 m. balandžio 1 d., penktadienis, 20:11:25
Perskaičiau visas jūsų surašytas mintis ir nusprendžiau, padiskutuoti šiuo klausimu pateikdamas savo mintis .Patys mąstykite ar tai TIESA? Galbūt jos bus ir Jums priimtinos, kaip ir visiems kitiems, kuriuos sutikau savo kelyje. Jie po mūsų bendravo išsakydavo savo mintis, bet visada po to užduodavo klausimą " logiškai mąstai. Iš kur tiek žinai"
Nežinau, kodėl šiandien atradau Jus,juk galėjau ir anksčiau, bet matyt tokia Viešpacio valia, apie kurio egzistavimo prasmę dabar labai daug diskutuoja visame Pasaulyje. Ką gi tai galėtų reiksti, jog tai vyksta dabar , nes šiandien juk balandžio 1-oji ?
Manau šis veikimas ir yra tos egzistuojancios trejybės rezultatas, kuris ateina, per Viešpačio Sūnų. Vadinasi išvada ta, jog Jis yra tarp mūsų ,tik gal būt mes nemokame jo atpažinti.
2000m. Paulius II pasakė , kad jis- Jėzus Kristus prisikėlęs! O tai reiškia, kad Jis visą laiką savo maldose su juo bendrauja ir klauso Jo nurodymų!
Mes žinome kad trejybė, pagal platinamą evangeliją yra Viešpats Tėvas, Sūnus Dievas,ir Šventoji dvasia Marija.
Štai čia ir yra tas slėpinys , kurį bando atrasti VISI, kad jį galėtų atskleisti?
Aš ne mokslininkas, bet manau, kad atsakymas slypi neatrastoje informacijoje (žmoguje), kuris ją turi ir žino visą TIESĄ.
Taigi mano loginiu mąstymu, pas ką yra ši paslaptis Tas ir žino apie Ateitį ir apie tą tikrajį kelią į Amžinybę ,kur mes būsime Turtingi ir Laimingi. Vadinasi jis ir yra tas Avinėlis , kuris vykdo Viešpačio valią šiame Pasaulyje ? Negi jūs nepajutote, kaip Jis veikia ir kokia galia Viešpats mus klupdo nepaklusniuosius. Ženklų sulaukiame išties daug, nes jau dabar Pasaulis yra neprognazuojamas, pilnas intrygų ir naujienų !
O juk tų vaikščiojančių po Svietą avinėlių yra daug. Bet iš jų vienas ir yra tas Tikrasis slėpinys. Mums belieka jo sulaukti pasirodant. Tada mes savo akimis pajusime ir pamatysime tikrają trejybe!
O logiskai mastant trejybe SUSIDEDA iš:
1. Siunciamos informacijos ( Viešpats Tėvas).
2 Pasąmonė gebanti šią informaciją priimti ( Viešpats Sūnus)
3. Sąmonė gebanti apdoroti šią informaciją ( Sv.Dvasia Marija)

Taigi norint surasti trejybę, mes privalome atrasti tą Žmogų, pas kurį ji yra įsikūnijusi, kurią Jis ir gavo iš tos Vienintelės moters, kuri ji savo meile atvedė į šį Pasaulį vykdyti Viešpačio valią. O jis yra toks pat žmogus,kaip kiekvienas iš mūsų,kuris gali prie bet kurio iš mūsų prieti ir pasakyti" Labas ar Jūs manęs laukėte. Aš atėjau Jums padėti Viešpačio valia". Štai šis žmogus ir bus tas,kuris turi tą trejybę , nes jo sąmonė yra tiesiogiai pajungta su Viešpačio sąmone. Taigi išeina taip jog per jį yra valdomas ir šis Pasaulis ir mūsų likimai.
Štai ir baigiau išsakyti savo nuomonę, nes taip mąstau.
O ka jūs galite į tai pasakyti ? Malonu būtų išgirsti Jūsų komentarus!
Tiesiog norėjau Jums Visiems padėti šiuo klausimu, kad nebūtumėte daugiau klaidinami,bet turėtumėte savo logiką " Tad kas yra ta šv.Trejybė?ir Kas buvo Jėzus Kristus?"
Dabar Jums spręsti mielieji ar Jis prisikėlė !!!

Trejybes NERA 2005 m. kovo 17 d., ketvirtadienis, 16:27:16
SVENTASIS RASTAS PATS NUNEIGIA TREJYBES DOKTRINA, TODEL AS JA IR NETIKIU. IR MAZIAUSIAI BENT DEL SESIU SVARIU IRODYMU (O JU YRA IR DAUGIAU):
1. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, TAI KOKIAM ASMENIUI JIS MELDESI PRIES SAVO MIRTI ALYVU KALNE?
2. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, KODEL TADA JIS PASAKE, KAD "TOS DIENOS IR VALANDOS NIEKAS NEZINO, NEI SUNUS, NEI ANGELAI, O VIEN TIK MANO TEVAS"?
3. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, KODEL TADA JEZUS VADINAMAS "KURINIJOS PIRMGIMIU", JUK DIEVAS TAI NETUREJO PRADZIOS?
4. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, KODEL TADA JIS PASAKE "TEVAS UZ MANE AUKSTESNIS"?
5. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, KODEL TUOMET JEZUS SAVO MOKINIAMS PASAKE, KAD "NE MANO REIKALAS SKIRTI JUMS VIETAS DANGUJE"?
6. JEIGU JEZUS IR DIEVAS YRA VIENAS ASMUO, TAI KAS PRIKELE NUZUDYTAJI JEZU IS MIRTIES?
TAD KRUOPSCIAI BEI LOGISKAI VISKA APSVARSTYK IR TIKRAI PRIEISI PRIE TOS PACIOS NUOMONES.
O TAI TIK VIENAS IS KLAIDINGIAUSIU VADINAMOSIOS "KRIKSCIONYBES" MOKYMU.
JEI TYRINESI DAUGIAU, MATYSI kaip toli dauguma religiju yra nuklydusios nuo krikscionybes pagrindo - SVENTOJO RASTO.

Edma 2005 m. kovo 17 d., ketvirtadienis, 15:16:04
Jeigu Jus domina Rojaus Trejybės samprata perskaitykite Urantijos Knyga.
"Pirmoji krikščionybės Trejybė buvo paskelbta Antioke, ir ją sudarė Dievas, jo Žodis, ir jo Išmintis. Paulius žinojo apie Tėvo, Sūnaus, ir Dvasios Rojaus Trejybę, bet jis retai kada ją skelbė, ir ją paminėjo tiktai keliuose savo laiškuose naujai besiformuojančioms bažnyčioms. Net ir tada, kaip ir jo bičiuliai apaštalai, Paulius painiojo Jėzų, vietinės visatos Sūnų Kūrėją, su Dievybės Antruoju Asmeniu, Rojaus Amžinuoju Sūnumi." http://www.urantija.lt/?pid=204

rades tiesa 2005 m. kovo 17 d., ketvirtadienis, 11:25:53
Sventasis Rastas pats nuneigia Trejybes doktrina, todel as ja ir netikiu. Ir maziausiai bent del sesiu svariu irodymu (o ju yra ir daugiau):
1. Jeigu Jezus ir Dievas yra vienas asmuo, tai kokiam asmeniui jis meldesi pries savo mirti Alyvu kalne?
2. Jeigu Jezus ir Dievas yra vienas asmuo, kodel tada jis pasake, kad "tos dienos ir valandos niekas nezino, nei sunus, nei angelai, o vien tik mano Tevas"?
3. Jeigu Jezus ir Dievas yra vienas asmuo, kodel tada Jezus vadinamas "Kurinijos pirmgimiu", juk Dievas tai neturejo pradzios?
4. Jeigu Jezus ir Dievas yra vienas asmuo, kodel tada jis pasake "Tevas uz mane aukstesnis"?
5. Jeigu Jezus ir Dievas yra vienas asmuo, kodel tuomet Jezus savo mokiniams pasake, kad "ne mano reikalas skirti jums vietas danguje"?
6. Jeigu Jezus ir Dievas yra vienas asmuo, tai kas prikele nuzudytaji Jezu is mirties?
Tad kruopsciai bei logiskai viska apsvarstyk ir tikrai prieisi prie tos pacios nuomones.
O tai tik vienas is klaidingiausiu vadinamosios "krikscionybes" mokymu.
Jei tyrinesi daugiau, matysi kaip toli dauguma religiju yra nuklydusios
nuo sio krikscionybes pagrindo - Sventojo Rasto.

Antanas 2005 m. kovo 5 d., šeštadienis, 03:18:20
Mano nuomone del sios straipsnio yra tokia, kad tas straipsnis sneka apie Trejybe, bet uzmirso treciaji Trejybes asmeni Sventaja Dvasia. Ir siaip straipsnis kazkoks... nerimtai atrodantis.

tikinti....it nebutinai Jezum... 2004 m. gruodžio 7 d., antradienis, 20:35:08
tikejimas yra tox asmeninis kiekvieno reikalas kad del jo nereikia nei kazko labiau gerbti nei kazko smerkto...man asmeniskai ( BET SAVO NUOMONES NIEKAM NEPERSU)krikscionybe kaip religija nelabai priimtina, visa ta pasaka, tie isakymai, Dievo "gerumas" ir meile kiekvienam "vienodai". faktas kad visa tai melas...deja, bet melas...
o dar tai kaip lietuviai prieme krikscionybe! apsurdas! VISISHKAI negerbiu tu kurie vercia perimt religija, tai sventas dalykas ir vertas siek tiek daugiau....
as asmeniskai linkiu kiekvienam patiketi savimi, savo ir visu bendrom jegom, ivertinkim VERTYBES, o man vertybe yra visa tai kas yra aplink.tai shtai :)

Saulius 2004 m. lapkričio 6 d., šeštadienis, 23:05:43
Labai daug klausimu, labai mazai atsakymu. Jei nori atsakymu skaityk Urantijos knyga. Jei ka nors apie ja zinai, tai labai gerai, tau labai pasiseke. Jei ne parasyk skuu@takas.lt, duosiu zemolapi kur surasti :)

Darius 2004 m. spalio 25 d., pirmadienis, 20:10:37
Na nezinau kodel taip spekuliuojama trejybes klausimu. Juk pati biblija aiskiai parodo Jezaus kaip vieno Dievo trijuose asmenyse dali. Na kad ir Laiškas žydams 1 dalis.1 Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, 2 o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtoju ir per kurį sukūrė pasaulius. 3 Jis, Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis savo galingu žodžiu visatą, nuplovęs nuodėmes, atsisėdo [Dievo] didybės dešinėje aukštybių aukštybėse 4 ir tapo tiek prakilnesnis už angelus, kiek aukštesnį už juos paveldėjo vardą.
Jis Dievo atsvaitas atejes atlikti Dievo valios ir apreiksti zmonems koks yra Dievas. žydai neturejo apreiskimo Dievo trejybe todel ten, kur Kristu kalba, kad Jis yra Dievas, anksciau buves uz Abraoma ir t.t. zydams buvo nesupratamas. Ir kaip Jis drista save vadinti Dievu? Nors toks ir buvo. Per Ji Dievas kure pasauli.
8 [i4]O Sūnui:
Tavo sostas, Dieve, amžių amžiams,ir teisingumo lazda yra tavo karališkoji lazda.
9 Tu pamilai teisumą ir nekentei nedorybės,todėl patepė tave Dievas,
o Dieve, džiaugsmo aliejumim gausiau negu tavo bičiulius.
10 [i4]Ir: Iš pradžių tu, Viešpatie, sukūrei žemę, ir dangūs – tavo rankų darbas.
11 Jie išnyks, o tu pasiliksi, jie visi sudils lyg drabužis,
12 ir kaip apsiaustą tu juos suvyniosi, tartum drabužį,ir jie bus pakeisti.Bet tu esi tas pats,ir tavo metai nesibaigs.
Na cia aiskiai parasyta ,,tavo sostas, Dieve" kreipiants i Sūnu.
Ka dar pridurti?
1 Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite,bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų.2 Iš to pažinsite Dievo dvasią: kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus,
yra iš Dievo,3 ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta,nėra iš Dievo.Tokia dvasia iš Antikristo,apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs.Jis jau dabar yra pasaulyje.
Na kam gi cia pabrezti ,,kune atejusios" jei ne del tos pacios priezasties jog gime i pasauli Dievas Sunus, atejes atpirkti kiekvieno kuris patikes ir isgelbes.

saulius 2004 m. spalio 20 d., trečiadienis, 18:34:39
Izidoriui. Jei domina Urantijos knyga ir ieskai Algimanto Jokubeno, parasyk. Yra Lietuvoje grupes kurios skaito Urantija lietuviskai. Vertyimas jau aspausdintas ir keliauja i Lietuva

Vovocka 2004 m. balandžio 6 d., antradienis, 14:40:57
Radau citatą: Trejybė remiasi teiginiu, kad Sūnus gimė "amžinybėje". Kaip kažkas, neturintis pradžios, gali gimti? Kodėl niekur neminima, kad Tėvas pradėjo Sūnų "amžinybėje"?
Elementaru: laikas - dvejybinių santykių rezultatas. Mes jį suvokiame kaip iš kažkur einantį į kažkur - sakome laikas bėga...
Apie kokį laiką galima kalbėti trejybiniuose dėsniuose? Čia išnyksta "iš kažkur" ir "į kažkur". Kur nėra dvejybės, ten nebus ir laiko. Todėl ir sakoma, kad Dievas amžinas.

Vovocka 2004 m. balandžio 6 d., antradienis, 14:35:34
Kažkodėl nepaminėta, kad trejybę (trejybiniai dėsniai) minimi Vedose, Upanišadose.
Nedidelis lyrinis nukrypimas nuo trejybės: Indijoje nuo seno buvo praktikuojama advaita - nedvejybė. Dvejybiniai santykiai - proto veiklos rezultatas. Pasaulį protas dalija į dvi priešingybes - gėrį-blogį, dangų-pragarą, pliusą-minusą, ir t.t. - tai pasireiškia visose srityse. Net kalbėdami apie daugiamates sistemas, matematikai negali atsiplėšti nuo + ir - , o jie padiktuoti dvejybinių santykių.
Pabandykit įsivaizduoti, kaip reiktų susikalbėti su žmogumi, kuris operuoja ne dviem: gėris-blogis, tiesa-melas, o trejybiniais santykiais.
Grįžtu prie trejybės. Kristus kalbėjo apie trejybę ir rodė stebuklus(vaikščiojo vandeniu), Šyva įsisavino sušumną ir levitavo,...
Čhandogja upanišadoje rašoma: Dievai, pabūgę mirties, įsisavino trejybines žinias.
Kiek teko girdėti "iš antrų lūpų", Vedose rašoma, kad žmogus, įsisavinęs trejybinius dėsnius, kurs pasaulius...
Beje, trejybiniais dėsniais pasižymi mūsų regėjimas: purpurinė+geltona+žydra=balta(kompensacija, analogu dvejybėje būtų: + ir - kompensuoja vienas kitą.), ir žalia+raudona+mėlyna=balta. Tad nekeista, kad įsisavinę trejybę, šventieji pradėdavo švytėti ir pakildavo nuo žemės - tai nieko bendro neturi su antigravitacija (kaip priešingybe graviacijai). Tiesiog kūnas "išvedamas" iš dvejybinių santykių.

teresė 2004 m. kovo 10 d., trečiadienis, 09:02:30
kas yra Švč. Trejybė? yra 1 Dievas 3 asmenyse. Dievo substancija yra ta pati, iš jos sudaryti ir Tėvas, ir Sūnus ir Šv. dvasia. tik asmenys savo vaidmenimis skiriasi. Tėvas sukuria pasaulį, Sūnus ATPERKA, O Šv. dvasia palaiko ir šventina. dievo esmė yra meilė, ir jai būdinga kūrimas. dievas negali nekurti. nes kūrimas yra jo esmė. meilė jungia 3 dieviškus asmenis.
JK - ir dievas ir žmogus. tik vien logiškai mąstančio žmogaus protas to nesupras. tą reikia pajausti. kad jis atpirko mus - mūsų laimė. atpirko kaip dievas. nes žmogus - nuodėmingas negalėjo kitų išganyti ir atverti dangaus. tą galėjo padaryti tik dievas. kad JK mokslas būtų priimtinas mums, JK buvo atsiųstas žmogaus pavidalu, kad žinotume jį buvus žmogumi, realia būtybe, o ne fantazijos vaisumi.
bet viena jis skelbė - meilę. jis minėjo ir Tėvą ir Šv. Dvasią Guodėją, Patarėją. ir jie 3 sudaro tarsi Šeimą.
dėkui

teresė 2004 m. kovo 10 d., trečiadienis, 09:00:23
kas yra Švč. Trejybė? yra 1 Dievas 3 asmenyse. Dievo substancija yra ta pati, iš jos sudaryti ir Tėvas, ir Sūnus ir Šv. dvasia. tik asmenys savo vaidmenimis skiriasi. Tėvas sukuria pasaulį, Sūnus ATPERKA, O Šv. dvasia palaiko ir šventina. dievo esmė yra meilė, ir jai būdinga kūrimas. dievas negali nekurti. nes kūrimas yra jo esmė. meilė jungia 3 dieviškus asmenis.
JK - ir dievas ir žmogus. tik vien logiškai mąstančio žmogaus protas to nesupras. tą reikia pajausti. kad jis atpirko mus - mūsų laimė. atpirko kaip dievas. nes žmogus - nuodėmingas negalėjo kitų išganyti ir atverti dangaus. tą galėjo padaryti tik dievas. kad JK mokslas būtų priimtinas mums, JK buvo atsiųstas žmogaus pavidalu, kad žinotume jį buvus žmogumi, realia būtybe, o ne fantazijos vaisumi.
bet viena jis skelbė - meilę. jis minėjo ir Tėvą ir Šv. Dvasią Guodėją, Patarėją. ir jie 3 sudaro tarsi Šeimą.
dėkui

Andrius 2004 m. kovo 2 d., antradienis, 13:31:55
Ne tik Dievas yra triasmenis, bet ir žmogus. Žmogaus kūnas yra asmuo turintis protą, valią ir pojūčius. Žmogaus siela yra asmuo turintis protą, valią ir pojūčius. Žmogaus dvasia yra asmuo turintis protą, valią ir pojūčius.

robertas 2004 m. vasario 26 d., ketvirtadienis, 01:14:47
as noriu suzinoti Roberto vardo reiksme.greitai.

stasys 2003 m. lapkričio 7 d., penktadienis, 18:39:51
Dievas Tėvas simbolizuoja-dvasią,minti,Jezus-kunas,materija,ŠventojiDvasia-jėgą,energiją,šie trys,elementai sudarantys vieną visumą.

Gintaras 2003 m. lapkričio 4 d., antradienis, 20:02:14
Aš manau, kad Dievo niekada nebuvo ir nebus. Jis, mano nuomone, paprasčiausiai neegzistuoja. Argi jį kas matė, girdėjo?.. Na nebent Mozė, o ir tas buvo nelabai viso proto. Sakot: šventoji Marija matė, bet gi ji buvo ne kas kita kaip "nakties plaštakė", kaip kitaip jinai galėjo paaiškinti "nekaltojo" Jėzaus gimimą?
Aš netikiu niekuo, kas liečia bibliją! Manau nesamonė. Galit pritarti, galit smerkti...
NU GET KĄ PADARYSI, KAD MAN TAIP ŠVIEČIA...

raimis 2003 m. spalio 12 d., sekmadienis, 14:15:42
as galvoju kad jeigu as tikeciau kokiu nors dievu tai butu setonas

Edma 2003 m. spalio 6 d., pirmadienis, 16:01:06
URANTIJOS Knygos paskirtis - Žemės žmonėms grąžinti apvalytą Jėzaus religiją Jo evangeliją nuo tūkstantmetinių tradicijų ir dogmų, kurios susiformavo socialinės bažnyčios kurėjų ir teologų galvose. Knygą skaitykime iki suvoksime, kad tai Apreiškimas duotas žmonijai, kad čia - gyvo tikėjimo Jėzaus evangelija.

Izidorius 2003 m. liepos 16 d., trečiadienis, 14:48:20
Atsiprašau už 20030615 padarytą mechanišką klaidą: Urantijos Knyga
turi tik 2100 puslapių.

Izidorius 2003 m. liepos 15 d., antradienis, 15:38:24
Nepatingėjau perskaityti Urantijos Knygą. Taip, tai 10000 puslapių,
bet ji verta pastangų. Radau atsakymus į klausimus ne tik apie Dievo trejybiškumą, bet ir septyniariškumą. Tai logiškai mąstančio žmogaus pasaulėžiūros knyga. Teko skaityti ją rusiškai, kadangi 1999 metais pasiskelbęs Urantijos Knygos vertėjas į lietuvių kalbą A. Jokubėnas nepasiekiamas.
Knygos tekstą rasite adresu www.urantia.com

petras 2003 m. birželio 26 d., ketvirtadienis, 01:27:21
as manau,kad Dievas yra vienas,bet trijuose asmenyse:Dievas tevas,Dievas sunus ir Dievas sventoji dvasia.tai yra sv. trejybes paslaptis ir ji mums bus atskleista atejus laikui.zmogus nori viska zinoti,viska suprasti ir ismanyti...bet nereikia noreti zinoti tai,ko dar negalima zinoti...as noriu pasakyti tai,kad Dievas buvo,yra ir bus.as nepaprastai myliu Dieva ,jezu bei sventaja dvasia. bukite laimingi!

2003 m. gegužės 12 d., pirmadienis, 18:25:00
Netikiu, kad Dievas yra. Yra kazkas kitas, galbut ateiviai, kurie sukure musu pasauli ir mes juos vadiname dievu... mano nuomone tokia... yra daug bet... taciau niekas dievo nemate, tai kodel sako, kad esame sukurti pagal jo paveiksla?..

noriu tiesos 2003 m. gegužės 12 d., pirmadienis, 17:50:57
Tikrai Sv. raste Jezus daugiausiai save tituluoja Sunum, tarnu. Nezinau ar jis buvo pavadines save Dievu? Jis aiskiai yra dieviskos prigimties, bet ar jis istikruju yra vienas asmuo su Dievu Tevu? Gal mums istikruju yra per sunku suprasti ta santyki tarp Tevo ir Sunaus, ir mes budami kune taip ir nesuprasime iki galo kaip ISTIKRUJU viskas yra. Manau, kad trejybes priesininkai logikos prasme turi daugiau argumentu. Taciau Jn 1, jeigu Zodis yra Jezus ir jeigu Zodis yra Dievas, tai logiskai Jezus yra Dievas. Ar ne?
Tiesa, cia mazai buvo kalbama apie Sventaja Dvasia. Gal tai yra ta vienijanti dvasia, kuri vienija Teva, Sunu, o per Ji,ir mus???? Ir todel mes esame viena per ta dvasia. Bet kiekvienas islieka asmenybe. Ir mes turime skirtingus santykius su Tevu, Sunum ir Sv. Dvasia.
Dar klausimas. Ar mes turime melstis Jezui?

Arnoldas 2003 m. balandžio 20 d., sekmadienis, 13:38:50
Kristus buvo pusdievis dievo sunus,reinkarnacija.

Ateistas 2003 m. balandžio 8 d., antradienis, 15:46:13
Aš esu visiškas ateistas ir į jokį dievą netikiu. Man atrodo kvaila, kad galima tikėti į tai ko nesi matęs ir ko egzistavimas nėra įrodytas. O kalbant apie Jėzų Kristų, tai jis buvo savimyla žydas, kuris siekė garbės. O žydų aš siaubingai nekenčiu. Aš be problemų galiu užmušti žydą. Bet nemanykit, kad aš komunistas, aš esu nacis.

jonas 2003 m. kovo 20 d., ketvirtadienis, 15:34:43
tikejimas dievu leidzia zmogui suprasti,kad visa kas egzistuoja yra is dievo.dievui panorejus jis vienu metu gali buti ne tik trijuose bet ir trijuose simtuose ir daugiau asmenu.trejybes savoka eiliniam zmogui sudaro ispudi kad valdzia danguje ne vieno dievo rankose

raja 2003 m. sausio 10 d., penktadienis, 19:40:06
Jeigu nesvarbu kuo tiketi, tai kodel ne Dievu?

Dovile 2003 m. sausio 9 d., ketvirtadienis, 21:07:11
Nemanau, kad kada buvo Dievas. Visa tai isgalvota zmoniu nuolankumui ugdyti.Juk zmogus turi kuo nors tiketi, o kuo- jau ne taip ir svarbu.

Indraja 2003 m. sausio 5 d., sekmadienis, 15:56:34
Pagone, manau pasitiketi betarpiskai savimi ir savo galiomis, jus galite, tai ko gera ir pageidautina, taciau kokiu budu tamsta atsiradote sioje zemeje, manau be aukstesnes uz jus galios tai nera imanoma, deja:)(skamba banaliai, bet verta susimastyti)
o del pasaku, tai jei labiau ir giliau tuo pasidometumete, tai daug ka pagristumete logika,ir daug kas pasirodytu kitaip..Is tikruju visoje religijos istorijoje baisiai daug iskreiptu dalyku, kurie atsiranda norint zmogui viska pavergti savo naudai idant patenkinti savo ego, taciau uz tai yra aukstesniu dalyku, kurie nepaklusta zmogeliams.Ir manau , nebutina tiketi pasakomis , kad tureti tikra tikejima sirdyje,Ar atlieki apeigas, ar eini i baznycia tokiu atveju netaip jau svarbu.O gyvenime paneigti viska lengviausia, sunkiausia atrasti tiesa:)Tikiu, kad svarbiausia yra zmogaus geri darbai, o ne tai kokia religija jis ispazysta,ar ne?

Pagone 2003 m. sausio 5 d., sekmadienis, 12:47:09
Dievas?-Paistalai!jo nereikia-jo nera, man neidomi tukstantmeciais meluojama pasaka apie sventas dvasias ir kitokius personazus, as laimimga gyvendama savo gyvenima, ir pasiremdama savo patirtimi + samone, kodel negalime tiketi savimi taip betarpiskai,kad galetume gyventi be isikisimu is pasalies, kodel yra apskritai tokia tendensija tiketi pasakomis, kurias galima paneigti???

Indraja 2002 m. gruodžio 26 d., ketvirtadienis, 21:20:06
Bet juk Biblija is dalies ir yra Izraelio istorijos vadovelis.Taip labai liudna , kai zmogus jos negali suvokti kitaip kaip tik kazkokios istorijos arba legendos.Manau, tam gilesniam Biblijos suvokimui reikia Dievo malones ir be abejo- tikejimo, kuris irgi gaunamas ,manau,tik per malone
Is savo patirties zinau, kuo maziau zinai, tuo viskas aiskiau:)Deja, mums neduota zinoti daugiau negu galima.Bet as labai dziaugiuosi, kad yra taip kaip yra, nes yra nuostabus jausmas, kai jauti, bet negali isreiksti zodziais.Manau, tai ir yra zmogaus tikejimo slepinys.
Labai noreciau, kad tai pajustu kuo daugiau zmoniu:))))))To linkiu Sv.Kaledu proga!!!!

Vikis 2002 m. gruodžio 18 d., trečiadienis, 14:23:22
Sutinku su Indraja. Žmogus viską stengiasi išmatuot savo primityviu trimačiu pasaulėliu, viską logiškai ir paraidžiui paaiškint, t.y. materialiai. Nebūkime naivūs ir nesistenkime atrodyti viską žinantys. Dievą galime surasti Jį tikėdami, Jėzų pažinti - darant artimui gera (darbais), Šventą Dvasią pajusti- matant tas laimingas artimo akis, kuriam padarome ką nors gera.
Kai kurie Bibliją skaito kaip istorijos vadovėlį. Liūdna.

Edma 2002 m. gruodžio 10 d., antradienis, 16:07:27
ttp://www.urantia.org/russian/index.html adresu arba trumpesniu rasite URANTIJOS KNYGA, o joje ir visus atsakymus. Tik ar Jūs pasiruošęs suvokti? Nes tai tikrai nėra fantastika. SKAITYKIT ir Jums bus duoti visi atsakymai, nes tai dvasinis vadovas proto valios žmogui esančiam dvasiniame ieškojimo kelyje.

indraja 2002 m. gruodžio 3 d., antradienis, 21:27:48
Daug buvo prirasyta protingu dalyku ir daug ziniu cia isdestyta, bet as manau labai paprastai apie svč.Trejybę. Žmogus yra toks primytyvus sutverimas, kad jam kaip netikinčiajam Tomui, kol ant lekštutės nepadėsi nesupras ir nepatikes. Dievas yra vienas, bet jis atsiuntė Jėzų, kaip sūnų, kad jis parodytų žmonėms kaip reikia gyventi.Ir kad Dievas Yra. Jis tai parodė savo materialiu pavidalu.Visi tie teiginiai, kad jis negali melstis į save patį ir taip toliau, gal ir logiški, bet supraskite pagaliau, kad Dievui nėra nieko neįmanomo. Ir kodėl jis negalėjo nuleisti Jėzaus žmogaus pavidalu. Visi mes esam Dievo sūnūs ir dukros. Tiesiog žmonės turi turėti kažką apčiuopiamo, ir Dievas iš meilės mums tai suteikia. Dievas mus pažįsta geriau negu mes patys, ir todėl daro tai, kas mums reikalinga. Kas mes būtume be Nuodėmių Atpirkėjo. Ir kokie mes būtume?

Rolandas 2002 m. spalio 8 d., antradienis, 13:12:03
As manau,kad Jezus Kristus buvo DIEVAS,taciau ir zmogus is kaulu ir mesos.

Rolandas 2002 m. spalio 8 d., antradienis, 13:04:56
As manau kad tai yra labai idomu.Noreciau suzinoti daugiau apiesventaji grali.

Onas 2002 m. spalio 5 d., šeštadienis, 21:53:27
Skaitau biblijos paais'kinimus. Z'mones ginc'yjasi kaz'kokiais klausimais. Kaip savo nuomones pateisinima, nurodo: "Va, Jezus, Jn17:20-22, pasake ta ir ta, todel yra taip ir taip".
Dabar pafantazuokim, kad Dievo sunus ateina i pasauli, ne pries' 2000 metu, bet dabar, XX ir XXI amz'iu sandoroje. Ateina i busima S'venta miesta. Susiranda dvylika mokiniu. Vaiks'to visi jie apsirengia dz'insais, trumpom s'ukuosenom.Pradeda daryti visokius stebuklus: gydydamas benamius, alkoholikus, narkomanus ir serganc'ius AIDS. Visi z'mones i ji z'iuri kaip i s'arlatana. O visi jo mokiniai turi diktofonus. Tik Mesijas bando kaz'ka pasakyti, jau keli diktofonai ijungti, ir Mesijaus z'odz'iai iras'yti i juostele. Praeina metai, ir Mesijas mirs'ta uz'z'moniu nuodemes. Po kiek laiko vianas mokinys vaz'iuoja i kokia Australija, kitas i Kanada, trec'ias i Indonezijos dz'iungles. Ir kiekvienas atidz'iai perklausydamas kiekviena, diktofonu iras'yta juostele, paras'o po evangelija. Tokiu atveju, as' skaitydamas tokia Biblija, as' tikrai galec'iau pagalvoti, kad Mesijas, tada ir tada, tikrai pasake ta ir ta. Ir jo pasakytais z'odz'iais, galec'iau pagristi savo teorijas, ar tai kokias tezes, ar papras'c'iausiai savo nuomone.
Bet kaip gi buvo tada, pries' 2000 metu. Vaiks'ciojo Jezus su savo dvylika mokiniu, ir mokino z'mones kaip gyventi. Ir jai Jezus kaz'ka is'tardavo, ta ka, koks Lukas, ar Matas, tuoj puldavo i koki popiergali anglies gabaliuku, uz'ras'yti Jezaus z'odz'iu. Dar suprasc'iau s'iais laikais: yra maz'i blonknotai, telpantys i kis'ene, yra tus'inukai. O tais laikais? Man atrodo, kad tie evangeliju ras'ytojai, tokiu atveju turetu samdytis kokius berniuks'cius, kurie tuos lapus, su Jezaus z'odz'iais, nes'iotu, arba nunes'tu kur nors ir padetu i kruva, kol koks Sv' Jonas neuz'simanys paras'yti evangelijos.
Bet man atrodo, kad niekas nieko neuz'ras'inejo. Jezu nukryz'iavo. Poto tie jo S'venti mokiniai, is'sivaz'inejo po pasauli. Ir paras'e po evangelija. Ir dabar skaitai, S'venta Ras'ta: "Ir Jezus tare...". Bet ar jis tikrai tai sake? Ar jis is'vis tai sake? Gal c'ia tik kokio S'v. Mato vaizduote? Gal kaz'kada ir buvo kaz'kas panas'aus pasakyta, bet ne tada, ir ne ten, kur paras'yta pas S'v. Luka? O Dabar z'mones priima Jo z'odz'ius kaip fakta. O gal tai visai joks ne faktas?

Rokaja 2002 m. rugsėjo 20 d., penktadienis, 14:07:12
"Yra vienas Dievas ir nera jokio kito. Tik jis"(Mk) Ka dar cia daugiau kalbeti. Viskas tuo ir pasakyta. Bet zmonems baznycia taip susuko galvas, kad nebeimanoma atskirti tiesos, t.y., to, ka Dievas sako, ir to, ka sako baznycia. O pastaroji yra zmoniu isgalvota. Ir bijokit Dievo, kurie sakot, kad Kristus yra Dievas. Jis juk turi motina. Negi drisit taip "sumazinti" Dieva ir sakyti, kad jis galejo buti pagimdytas? Tas, kuris sutvere visa, kas mus supa? JIS nebuvo sutvertas, JIS yra be pradzios ir pabaigos.
Ieskokite logikos, zmones!

prgijane@hotmail.com 2002 m. gegužės 21 d., antradienis, 04:55:40
please translate this document or tell me how to obtain copy in ENGLISH?....THANK YOU

neteoretikas 2002 m. balandžio 8 d., pirmadienis, 09:49:57
Algirdo 1999 m. vasario 15 dienos pateiktos informacijos komentarai:
"Visi šie klausimai Bažnycioje jau seniai apsvarstyti, išmastyti, bet tik kai kurie sektantai (pvz. Jahovos liudytojai) nenori to pripažinti ir kuria "savus" Biblijos aiskinimus. Algirdas."
Komentaras: Gerbiamas Algirdas labai taikliai pastebejo, kad kai kurie zmones nenori sutikti su tam tikrais zmoniu mokymais ar aiskinimais.
Algirdas: "...Man teko studijuoti Biblijos kalbas, todel noriu pastebeti, kad verciant hebraju Biblija i graiku kalba, žodis Jahveh buvo verciamas graikiškuoju Kyrios."
Komentaras: Hebraiskas Dievo vardas Jahveh (JHVH) yra priezastine forma veiksmazodzio ha-vah, reiskiancio "tapti" arba "kuo nors pasirodyti".
Svarbu zinoti, kad tarp zydu buvo isivyrave prietaringa nuomone, kad netinka istarti garsiai Dievo vardo (JHVH). Todel kai pamatydavo ji skaitydami Biblija, istardavo hebraiska zodi ADONAI ("Suverenus Viespats").
Zodzio Kyrios reiksme - "Viespats".
Algirdas: "Naujasis Testamentas (rašytas graikiškai), cituodamas Senaji Testamenta, vartoja ne Jahveh, bet Kyrios."
Komentaras: Zodyne "The New International Dictionary of New Testament Theology", tomas 2, puslapis 512, rasoma: "Paskutiniu metu rasti tekstai vercia abejoti tuo, kad LXX [Septuagintos] sudarytojai verte tetragrama JHVH zodziu kyrios. Paciuose seniausiuose is siandien turimu LXX MSS (fragmentu) g[raikiskame] tekste tetragrama parasyta heb[raiskomis] raidemis."
Velesnese Septuagintos kopijose Dievo vardas buvo pasalintas ir pakeistas tokiais zodziais kaip "Dievas" (Theos) ir "Viespats" (Kyrios). Aisku tai nereiskia kad visur, kur yra Kyrios ("Viespats") arba Theos ("Dievas"), anksciau buvo JHVH.
Algirdas: "O taip pat ir Jezus vadinamas Kyrios: "Jezus Kristus yra Kyrios" Fil 2,11." Taigi, Jezus yra Kyrios, o pagal hebrajiška Biblija - Jahveh."
Komentaras: pagal zodzio "Kyrios" ("Viespats") reiksme tai skamba: "Jezus Kristus yra Viespats".

OK 2 trinitorius 2002 m. balandžio 6 d., šeštadienis, 13:47:58
Padaryk tokia prielaida, kad suzinojai kad Dievas is tikro nera Trejybe. Kokie butu tavo veiksniai?
Stai ka sake Jezus: "O amzinasis gyvenimas - tai pazinti tave, vieninteli tikraji Dieva, ir tavo siustaji Jezu -Mesija." Jn 17:3
Jezus savo Teva pavadino vieninteliu tikruoju Dievu.
Kol. 1,15 – 19 “Jis(Jėzus Kristus) yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos Kūrinijos pirmagimis..."
Ar tikrai Kristus nera sukurtas?
Jn 1:1 priestarauja auksciau paminetoms eilutem tik tada jei skaitome tam tikrus vertimus. Daug kur parasyta ne Dievas, o "dieviskos prigimties" arba "dievas".
Dar karta siulau perskaityti N_Kazimiero komentarus. Dar nemaciau kas juos paneigtu.

OK 2 BALTA 2002 m. balandžio 6 d., šeštadienis, 13:30:46
Gerbiama BALTA. Biblija man yra autoritetas. Jeigu Rastai kalbetu, kad Dievas yra Trejybe, tada as tikeciau, kad taip yra. Vien N_Kazimiero paremtu Biblija argumentu uztenka Trejybei paneigti.
Mato 28:19 nekalba kad Dievas yra Trejybe.
Kas del teologijos bei istorijos tai atsirado ta savoka mazdaug 4-me amziuje. (Romo minieti 1215 metai ko gero dauiau liecia Jezaus dieviskumo, o ne Trejybes klausima.)
Kad Kataliku baznycia stengiasi apginti savo dogmas as ne kiek neabejoju ir tuo nesistebiu.
Setono sinagoga? :) NU laaabai grazu... Truputi pagarbos prasyciau.

trinitorius 2002 m. kovo 20 d., trečiadienis, 22:21:36
Kristus nėra Dievo kūrinys. Žiūr.pvz.: Jn 1

trinitorius 2002 m. kovo 20 d., trečiadienis, 22:01:18
Jeigu Biblijoje neminimas pats žodis Trejybė, tai dar nereiškia, kad apie ją nekalbama.
Kas neigia Trejybę, neigia Kristaus dieviškumą - kerta pačias krikščionybės šaknis.

balta 2002 m. kovo 19 d., antradienis, 16:48:55
Perskaiciau straipsniukus. Tu straipsniu autorius turetu pastudijuoti teologija ir istorija. Pastangu paneigti sv. Trejybe visada buvo ir bus, kadangi tai neimanoma pilnai suvokti blaiviu protu. Taciau toks yra Apastalu mokymas, kuriame tvirtai ir stovime.
Kas del Ispazinimu ir konciliu, tai pirmieji Ispazinimai atsirado, kad butu apginta sv. Trejybe. IIIa. reikejo apginti krikscioniska mokyma nuo arijonu, XVI a. nuo Socinijaus pasekeju, o siandien nuo Jahovos liuditoju ir kitokiu visokio plauko "filosofu", kurie manosi perprate Dievo paslaptis.
Ilgai nesiruosiu pamokslauti. Mato 28:16-20 eilutese Jezus liepia padaryti jo mokiniais visu tautu zmones, juos krikstijant "Vardan Dievo Tevo ir Sunaus, ir Sventosios Dvasios". Jei negali tiketi, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse, neturetum vadintis ir krikscionimi. Jei manai kad be tokio tikejimo gali buti Jezaus mokiniu, tai labai save apsigauni. Kiekvienas, ar tai butu zydas ar musulmonas, ar koks Jehovos liuditojas, kuris neigia sv. Trejybe, priklauso ne Dievo baznyciai, bet Setono (Apr. Jn. 2:9 neigiantys, kad Jezus yra Jahve, bei neigiantys Trejybe yra vadinami "Setono sinagoga").
Toks yra Jezaus ir Apastalu mokymas. Tad mielieji atsipeikekite.

OKIDOKI 2002 m. kovo 11 d., pirmadienis, 01:34:45
Gerbiamas Alfonsai, jusu mintys labai graziai skamba, bet jeigu Dievas butu Trejybe, Biblijoje apie tai butu parasyta.

OK 2002 m. kovo 11 d., pirmadienis, 01:31:02
Gerbiamas Vismantai, butent tarp pagoniu buvo populiarios triados. Sakyciau per Trejybe krykscionybe buvo banyta priartinti prie pagonybes.

Vismantas. 2002 m. vasario 16 d., šeštadienis, 18:31:41
Aš tikiu,kad Dievas yra trejybė. Tuo krikščionys ir skiriasi nuo pagonių.Kas tiki,kad"Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi,kad Dievas jį prikėlė iš numirusių,būsi išgelbėtas.Rom.10-9.Visos jūsų insinuacijos ir prielaidos į išgelbėjimą neveda.Dievas save atidavė,kad išgelbėtų mus nusidėjėlius.Kito kelio nebuvo,nes Dievas yra teisingas.Būdamas trejybėje jis atėjo kaip sūnus.

Alfonsas 2002 m. vasario 15 d., penktadienis, 16:07:04
Vargu ar visai teisinga Sv. Trejybes supratimo ieskoti tik praeityje, juk zinoma jog zmogaus supratimas vystesi labai po mazu ir todel vargu ar galime aukstesni supratima stengtis pagristi paprastesnemis tiesomis. Visa tai parodo tik suvokimo evoliucija, bet ne pacia tiesa.
Antravertus, dabartinis mokslas (gal but) leidzia siek tiek geriau suvokti Sv.Trejybes prasme. Jau senokai zinomi taip vadinami sukuriniai laukai (viso fizikai ivardija tris tarpusavy susijusius skirtingus laukus - gravitacini, elektromagnetini bei sukurini). Butent nuo sukurinio lauko suzadinimo prasidejo dydysis sprogimas pries mazdaug 20 milijardu metu (materialaus pasaulio pradzia patvirtina daugelis amerikieciu mokslininku tyrinejimu, tame tarpe ir HUBBLE observatorija kosmose). Butent Sv. Dvasios itaka (mums sunkiai suvokiamos nematerialios, laukines (field) strukturos) cia ir galejo buti lemiama. Gi toliau vystyti, tiksliau valdyti, nukreipti ta vystymasi reikiama kryptimi (ziurek "valdomas Chaosas")reikejo artimesnes materijai laukines strukturos - Dievo Tevo pasireiskimo. Na ir visa tai tiesiogiai priartino prie musu, musu materialaus gyvenimo prasminguma isaiskino ir perteike palyginimais (kitaip nieko nebutume suprate aplamai) Jezus Kristus. Tai yra viena kaip musu kelias i "virsu". Tame yra ir Sv. Trejybes vienybe. Aciu kad Ji si kelia mums atskleide.
Tikrai manau jog dabartinis mokslas leidzia pakankamai aiskiai, motyvuotai priimti sias Auksciausias tiesas

OK 2001 m. lapkričio 23 d., penktadienis, 17:34:24
Del 1Jono laisko 5:7 idomi istorija.
1 variantas 1 Jn. 5,7 “ Mat yra trys liudytojai danguje: Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasia; ir Šie trys sutaria” (Rus.k. ir Angl. k. vertimai ).
2 variantas 1 Jn. 5,7 Mat yra trys liudytojai: Dvasia, vanduo ir kraujas, ir sie trys sutaria.
Skirtumas tarp tu variantu toks, kad tas pirmas zmoniu sukurtas Trejybe paremti. Kam gi tada prirasineti? Ajajaj kaip negrazu!!!

N_KAZIMIERAS(tęsinys) 2001 m. balandžio 3 d., antradienis, 09:13:50
DIDYBĖ IR PAVALDUMAS
Ką kalba Biblija apie Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus pavaldumą vienas kitam?
Jon. 14,28 “ Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus ! Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už mane aukštesnis”.
Apaštalas Paulius rašė laiške Korintiečiams:
1 Kor. 11,3“Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva – vyras, o Kristaus galva – Dievas….” ,
1 Kor. 15,27-28 ” Juk jis (Dievas ) visa palenkė jam (Sūnui ) po kojų. Kai sakoma, jog visa palenkta, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visą palenkė. Kai jam (Sūnui ) bus visa palenkta, tuomet ir pats Sūnus nusilenks tam, kuris buvo vis ką jam palenkęs, kad Dievas būtų viskas visame kame ” .
Taigi Jėzus Kristus yra pavaldus Dievui Tėvui. Ar gali pavaldus kažkam, būti Dievu ? Ne ! Tai kuo jis gali būti ? Jam teisėtai priklauso Dievo Sūnaus vardas, nes yra gimęs iš Dievo. Jis gali tarnauti tam, kuriam yra pavaldus. Kokią tarnystę atlieka Jėzus Kristus ? Biblija į šį klausimą išsamiai atsako laiške Hebrajams :
Hbr. 4,14 “ Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykimės tikėjimo išpažinimo…”
Jėzus Kristus atlieka tarnystę kaip vyriausiasis kunigas, kaip mūsų užtarėjas ir ganytojas.
VISAŽINOJIMAS
Jėzus Kristus evangelijose pats parodo savo nežinojimą, kalbant apie paskutines pasaulio dienas:
Mat. 24,36 “Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas. “ Mk. 13,32 “Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, tik Tėvas ” .
Taigi matome, kad Dievo Sūnus nėra visažinantis. Tik Dievas Tėvas yra visažinantis, kuris yra virš visko. Žiūrint į aukščiau paminėtas savybes, aiškėja, kad Dievo Sūnui Jėzui Kristui jos netinka.

N_KAZIMIERAS 2001 m. kovo 28 d., trečiadienis, 10:24:19
Kiekvienam tikram krikščioniui, pradėjus nagrinėti Šventąjį Raštą (Bibliją), iškyla klausimai apie mūsų tikėjimo ištakas ir jo pamatus.Kur tas pagrindas, ant kurio stovi mūsų tikėjimas? Aišku, kad tuo pagrindu yra Biblija, o jeigu dar konkrečiau, tai Senasis ir Naujasis Testamentas. Bažnyčios pamatu yra Jėzus Kristus. Taigi visų mūsų tikėjimas tūri remtis į Šventąjį Raštą ir Jėzų Kristų. Bažnyčios istorijos bėgyje atsirado dar ir kitų tikėjimo pamatų, tokių kaip “tikėjimo išpažinimas”, kuris tampa vos ne vienu iš kertinių tikėjimo akmenų. Jame atsiranda “TREJYBĖ”s sąvoka. Ar turi vietos ši sąvoka Biblijoje ? Panagrinėkime tai Šventojo Rašto šviesoje.
Tokios sąvokos kaip “ TREJYBĖ”, niekur Biblijoje neaptinkame. Jeigu tik paminėti tas vietas, kur kalba eina vienu metu apie tris: Dievą Tėvą ,Dievo Sūnų ir Šventąją Dvasią, apjungtus vieno tikslo siekimu.Pvz.: Mat. 28,19 “ Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,…”
1 Jn. 5,7 “Mat yra trys liudytojai danguje: Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasia; ir Šie trys sutaria” (Rus.k. ir Angl. k. vertimai ).
Iš istorijos šaltinių yra žinoma, kad “TREJYBĖS” sąvoka buvo suformuota III - IV a. po Kr. Tiksliau ši sąvoka pradėta formuoti Nikėjos bažnytiniame suvažiavime 325 m. ir galutinai įteisinta apie 381m Konstantinopolio bažnytiniame suvažiavime (kai kuriuose šaltiniuose vadinamas kaip Afanasijaus tikėjimo išpažinimas). Šis išpažinimas buvo priimtas greičiausiai dėl politinių motyvų, paveikus Romos imperatoriui, kad išsaugoti Romos imperiją nuo griuvimo. Nes ginčai, kilusieji Visuotinės Bažnyčios moksle,dėl santykių tarp Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus ir Šventosios Dvasios, galėjo susilpninti Romos imperiją, kuri tuo metu savo stiprybę rišo su krikščionišku tikėjimu. Būtent šiame išpažinime atsirado “ TREJYBĖ”s sąvoka, kuri buvo priimta kaip dogma. Pateikiu ištraukas iš paminėto “Tikėjimo išpažinimo”:
“... Taip ir, Tėvas Dievas, Sūnus Dievas ir Šventoji Dvasia Dievas, ne trys Dievai, bet vienas Dievas.”…” Todėl vienas Tėvas, bet ne trys Tėvai, vienas Sūnus, bet ne trys Sūnūs, viena Šventoji Dvasia, bet ne trys Šventosios Dvasios. Ir tarp šių trijų nei vienas ne pirmasis ir nei vienas ne paskutinysis, nei vienas ne didesnis ir nei vienas ne mažesnis, bet visi trys asmenys vienodai amžini ir vienodai didingi, kad visame tame, kaip pasakyta, tris asmenis būtina garbinti kaip Vieną Dievą ir Viename Dieve – visus tris asmenis”. (Rus. k. vertim.)
Ar atitinka tai mūsų tikėjimo pagrindui – Biblijai ? Ne ! Tai jau yra žmogiški samprotavimai ,pasaulio filosofijos, sukurtos dėl žmogiškų tikslų ir nieko bendro neturinčios su Naujuoju Testamentu . Kur paslėptas šis absurdas ? Pabandykime pažvelgt, ką kalba Naujasis Testamentas apie Tėvo Dievo ir Dievo Sūnaus santykius. Pirma , reikia išsiaiškinti ar prisiminti, kas yra DIEVAS ? Kokios yra DIEVO savybės ?
DIEVAS – tai Tas , kuriam viskas ir visa yra pavaldu, kuris egzistuoja amžinai ir neapribotas laike,t.y. neturi pradžios ir pabaigos. DIEVAS – visagalis, visažinantis, visuresantis ir dar, dar daugiau, kitaip sakant - ABSOLIUTAS. Ar tinka tokios savybės Dievo Sūnui Jėzui Kristui ? Iš aukščiau minėto “ TIKĖJIMO IŠPAŽINIMO ” pozicijos jie vienodi. Pasižiūrėkime dabar, ką kalba Naujasis Testamentas apie Dievo Tėvo ir Sūnaus vienodą amžinumą, vienodą didybę bei pavaldumą vienas kitam.
AMŽINUMAS
Apr. 22,13 ”Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga”.
Niekas negali paneigti to fakto, kad šiose eilutėse Jėzus Kristus kalba apie savę.Tas, kuris tūri pradžią ir pabaigą, yra apribotas laike. Tai parodo apie jo atsiradimą laike.Ar graikų abėcėlė nuo alfos iki omegos neparodo kažkokio uždaro tarpo? Taip, parodo! Tai kas yra tas ‘tarpas” ir kuo jis yra užpildytas ? Biblija atsako į šį klausimą sekančiai:
Kol. 1,15 – 19 “Jis(Jėzus Kristus) yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos Kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa , kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios.Visa sukurta pe jam, jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi.Ir jis yra Kūno – Bažnyčios galva. Jis – pradžia, mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę, nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvꅔ
Kaip matome iš šios ištraukos, kad tame “tarpe” t.y. nuo alfos iki omegos yra patalpinta visa Kūrinija, kurios pradžia (pirmagimiu)yra Jėzus Kristus. Dievas Tėvas per Jėzų Kristų visą sukūrė. Taigi Jėzus Kristus nėra visada esantis amžinybėje, nes Jis kaž kada turėjo savo pradžią.
DIDYBĖ IR PAVALDUMAS
Ką kalba Biblija apie Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus pavaldumą vienas kitam ?
Jon. 14,28 “ Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus ! Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už mane aukštesnis”.
Apaštalas Paulius rašė laiške Korintiečiams:
1 Kor. 11,3 “Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus

Bormis 2001 m. vasario 20 d., antradienis, 08:41:12
100 proc. pritariu "alchemiko" teiginiui, viskas pasakyta trumpai, aiskiai ir protingai

arunas 2000 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis, 10:02:38
Kai Abraomas sėdėjo po medžiu, pas jį atėjo Viešpats.Tai buvo trys vyrai.

Arturas 2000 m. birželio 9 d., penktadienis, 13:42:27
Straipsnis pasirode kiek "pritemptas" prie noro paneigti Sv. Trejybe.
Argumentai pries trejybe neitikina. Lieka neaisku, tai kodel zydai tada griebesi akmenu... Ir kur straipsnyje dingo Sventoji dvasia , ar ir ji jau nebereikalinga... Be to, kas pasikeis, jeigu pavyks irodyti, kad Kristus nera Dievas?

alchemikas 1996 m. sausio 1 d., pirmadienis, 07:44:17
Dievas yra vienas, jis atsiliepia į kiekvieną vardą, kuriuo yra šaukiamas. Ar ji vadinsite Buda, Kristum, Krišna, Jehova, Sai Baba ar kitu vardu nėra jokio skirtumo. Svarbu jūsų tikslai ir darbai.

Romas 1999 m. spalio 26 d., antradienis, 12:00:11
Kas yra Šv.Trejybė? Kiek pamenu krikščionybės istorija tai 1215m.
Romos Kataliku bažnyčios sukurtas teologinis produktas.
Dievo-Tėvo paveikslą perteikė Jėzus savo mokyme (gerojoje naujienoje)
Tai tėvas mylintis visus žmones ir nenorintis nieko daugiau iš žmonių tik meilės jam ir meiles tarp savo vaikų.Ką norite kad jums žmonės darytu ir jūs jiems tai darykite-tai yra įstatymas ir pranašai(taip mokė Jėzus)
O kiek yra prikurtų dogmų ir nesamonių Naujajame Testamente,smirdančių viduramžių dūmais,spręskite patys savo sąžinės pagalba.

VISKAS 1999 m. spalio 22 d., penktadienis, 12:05:39
AS MANAU, KAD TAI YRA ISNIEKINIMAS BUDIZMO IR ISLAMO

Lina 1999 m. liepos 19 d., pirmadienis, 10:08:23
Jeigu suvokiame Dievą kaip kūrėją, tai matome, kad jis apie kūrimo procesą kalba daugiskaita: Dievas tarė:"Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. (pradž.1:26). čia vartojama ne vienaskaita,bet daugiskaita. Tame žodyje Dievas telpa keli asmenys (padarykime,mūsų). Tai paties Dievo žodis. Lina

apple 1999 m. gegužės 24 d., pirmadienis, 15:25:00
Tomai,

kadangi nuodėmė į žemę įėjo per žmogų, ji turėjo ir išeiti per žmogų. Dievas turi juridinius reikalavimus, kurių ir pats laikosi. Jėzus turėjo gimti iš moters - žmogus, bet nepamiršk, kad kraujas pas kūdikį būna tėvo. Taip Dievui būtų užtekę ištarti žodį ir įsikūnyti žmogaus kūne akimirksniu. Tačiau visa turėjo įvykti pagal tuos standartus, kurių Dievas ne tik mus ragina laikytis, bet ir pats laikosi.

Tomas 1999 m. balandžio 9 d., penktadienis, 00:59:25
Jėzus yra Marijos sūnus, o Dievas yra vienas ir neturi žmonos ir nėra kūrimo dalis, bet Pats kuria. Jam užtenka pasakyti "tebunie" ir būna, Jis neturi vaikų (žmonių ar gyvuių) ir taip pat nėra niekieno vaikas. Ir dar, nors gal ir ne visai ta tema, ar kas nors galėtų paaiškinti apie kurį pranašą kalbama Pakartotų įstatymų 18:18???

spirgelis 1999 m. vasario 17 d., trečiadienis, 14:18:27
Sutinku su Algirdo ir apple nuomone. Aišku, kad Dievas yra vienas trijuose asmenyse.

Algirdas 1999 m. vasario 15 d., pirmadienis, 23:04:51
Perskaites visas nuomones ir noriu prideti kelias pastabas:
1) Jezus buvo tikras Dievas. Man teko studijuoti Biblijos kalbas, todel noriu pastebėti, kad verciant hebraju Bibliją į graikų kalbą, žodis Jahveh buvo verčiamas graikiškuoju Kyrios. Naujasis Testamentas (rašytas graikiškai), cituodamas Senąjį Testamentą, vartoja ne Jahveh, bet Kyrios. O taip pat ir Jėzus vadinamas Kyrios: "Jėzus Kristus yra Kyrios" Fil 2,11. Taigi, Jėzus yra Kyrios, o pagal hebrajišką Bibliją - Jahveh.
2) Jėzus ir Jo Tėvas nebuvo vienas ir tas pats asmuo. Naujasis Testamentas liudija apie tai, kad Jėzus meldėsi savo Tėvui. Jei jis ir Tėvas būtų vienas asmuo, Jėzaus malda būtų beprasmė. Žengdamas į dangų Jėzus sakė,jog žengia pas savo Tėvą ir mūsų Tėvą. Tad nejau Jėzus mums melavo?
3) Kur Jėzus kalba "Aš ir Tėvas esame viena", turi minty ne asmens, bet dieviškos prigimties vienybę.
Visi šie klausimai Bažnyčioje jau seniai apsvarstyti, išmąstyti, bet tik kai kurie sektantai (pvz. Jahovos liudytojai) nenori to pripažinti ir kūria "savus" Biblijos aiskinimus.
Algirdas.

apple 1999 m. vasario 2 d., antradienis, 16:04:12
Fil 2,5 Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, kuris, esybe būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones.
Jn 8,58 Jėzus jiems tarė: "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš Esu!" - i. e. Jahve. Yra aibė kitų vietų įrodančių, jog Jėzus ir Jahvė yra tas pats asmuo.
Paukščio vaikas yra paukštis, žuvies vaikas yra žuvis, Petraičio sūnus yra Petraitis, Dievo Sūnus yra Dievas.
Jėzus yra Žmogaus Sūnus ir Dievo Sūnus.

Tomas Piatakovas 1999 m. sausio 16 d., šeštadienis, 06:55:55
Jėzus buvo žmogus, vienas iš Dievo kūrinių. Dievas yra vienas, visada aukštesnis už žmogų ar bet kokį kitą Savo kūrinį. Žmogus Dievo matyti negali. Jėzus buvo vienas iš daugelio Dievo pranašų kurie mokė apie Dievo vienybę.
Jeigu Jėzus ir sakė: "Aš ir Tėvas esame viena", aš tai suprantu kaip pranašystės pareiškimą, taip pat kaip Mozė ar kiti pranašai savo darbus ir stebuklus darė tik Dievui leidus, su Jo pagalba. Ačiū.

Antanas 1999 m. sausio 10 d., sekmadienis, 00:32:06
Įrodyti,jog Biblijoje parašyta apie šv. Trejybę, negaliu, nes kiek
suprantu, joje apie vieną Dievą trijuose asmenyse nekalbama.
Prašau pasakyti, kur būtų galima paskaityti populiariai parašytą
straipsnį apie Dievo Tėvo ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus santykį. Ačiu.

Edmundas 1999 m. sausio 7 d., ketvirtadienis, 22:50:08
Man labiau patinka Biblijos analize http://www.thegrid.net/reason/
Ten galima rasti visas "neaiskias" Biblijos vietas ir ju analize.

Webmaster 1999 m. sausio 6 d., trečiadienis, 14:40:22
Gerbiamas Antanai,

As atidžiai perskaičiau Jūsų žinutę ir šį straipsnį. Suradau tarp jų tokius neatitikimus (kiek aš supratau, gal ir klystu):
Straipsnyje prašoma įsidėmėti šias eilutes iš Evangelijos pagal Morkų:

Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats'. <….>
Mk 12,32 Tada Rašto žinovas Jam atsakė: "Gerai, Mokytojau, Tu tiesą pasakei: yra vienas Dievas ir nėra kito, tik Jis".
O "Dievas yra VIENAS Asmuo"
yra STRAIPSNIO teiginys. Visame straipsnyje niekur neparasyta, kad
Biblijoje būtent taip tiksliai parašyta. Vienintelė citata , kurioje paminėtas žodis Asmuo, yra:
"Dievas tėra [tik] vienas [Asmuo]".
Tačiau ir joje Asmu o paimtas į laužtinius skliaustus tuo pažymint, kad
galima TAIP suprasti tą sakinį.

Apie straipsnį:
Aš manau, kad jis išreiškia mintį, kad remiantis BIBLIJA galima labiau teigti, kad ji kalba apie Dievą kaip vieną Asmenį, o ne Dievą - trijuose asmenyse.

Gerbiamas Antanai,
butų labai puiku, jei jūs Biblija galėtumėte pagrįsti Trejybės idėją.
Jusu straipsnelį ar žinutę mielai publikuotume savo tinkle.

Antanas Pundzius 1999 m. sausio 4 d., pirmadienis, 18:41:15
Sveiki,

Noreciau padaryt keleta pastabu.

"Dievas yra VIENAS Asmuo, Jezaus tevas;", - vieno nesupratau, - ar
tureciau ismokti senasias kalbas, kuriomis parasyta buvo Biblija,
kad suprasciau, jog auksciau minetose eilutese, kurias prasyta
isidemeti, yra paminetas zodis 'asmuo'? Sv. Raste nera frazes 'Vienas
Dievas trijuose asmenyse', nera ir 'Dievas yra vienas ASMUO'.

Kita del "As ir Tevas esame viena". Nemanau, jog vien del to, kad zydai
vos neapmete Jezaus akmenimis, isvada "...sekant Senuoju Testamentu
Dievo padalijimas i kelis asmenis yra nepriimtina." yra teisinga.
Jei gerai suprantu, fariziejai ir mokytojai daznai nesuprato Jezaus
pamokymu.
Aciu.

Skaitykite: kitas požiūris - Vieningoji trijulė
Trejybės atsiradimas ir unitarizmas
Ortodoksų bažnyčia ir filioque prieštaravimas
Rytų–Vakarų bažnyčių schizma
Krikščionybė: ortodoksijos gynėjai
I. Naživinas. Judejas: Pas Liną