Žydų suka

Pratęsiame paaiškinimų apie žydų papročius seriją... pradėtą „Kodėl žydai nevalgo kiaulienos?“

Suka - žydų šventė, prasidedanti 5 d. po Yom Kippur („permaldavimo“ dienos) – rugsėjo-spalio d. Prasideda naktį į Tišrei mėn. 15 d., kai Mėnulis yra zenite ir trunka 7 d. (pvz., 2018 m. - tai rugsėjo 23 d.). Iškart po sukos, prasideda Įemini Atzeret ir Simčat Tora šventės. Diasparoje jos trunka dvi dienas, o Izraelyje apjungiamos į vieną dieną. Suka taip pat turi papildomą su žemės ūkiu susijusią reikšmę, žyminčia laiką, kai žemdirbiai Izraelyje surenka laukuose džiovintą derlių (javai auga per žiemą ir nuimami vėlai pavasarį; kai kurie paliekami džiūti laukuose ir surenkami ankstyvą rudenį). Ta prasme ji vadinama ir Čag Haasif (Surinkimo šventė) – ir kadangi tai džiaugsminga šventė, tai išminčiai ją vadino tiesiog Čag - švente. Žydų liturgijoje ji vadinama Zeman Simčatenu, “linksmybių metu”. Lietuvoje sukos dar vadinamos kūčkomis.

Sukkah (daugisk. sukkot) reiškia „pritemusią lūšnelę“ (čia žodis pritemusi esminis). Ir miglotame sakinyje Tora nurodo mums 7 d. gyventi sukkah, „idant jūsų kartos patirtų, kada aš vesdamas izraeliečius iš Egipto apgyvendinau juos sukkot“ (Kun 23: 43). Suka balkone

Šiuo laikotarpiu žydas turi išeiti iš namų ir gyventi sukoje, laikinai suręstame, palapinę primenančiame namelyje. Jis uždengiamas naudojant natūralias (ne dirbtines) medžiagas ir vadinamas sečač - jis turi išaugti iš žemės. Paprastai tai visažalių šakos, kukurūzų stiebai, bambukai, palmių lapai ir pan. Skatinama per šią šventę prie bendro stalo pakviesti varguolių. Kita šios šventės apeiga vyksta sinagogoje nešiojant Toros ritinį. Šios procesijos metu raginama linksmintis, šokti: skamba dainos, pinamos ir mojuojamos keturių rūšių puokštės (minim). Jos surišamos iš keturių vaisinių augalų rūšių šakelių (etrog, lulav, hadass, aravah).

Tačiau niekur kitur pasakojime apie išėjimą iš Egipto bei 40 m. klajones neminima, kad Izraelio sūnūs būtų gyvenę lūšnelėse – netgi atvirkščiai, daugelyje vietų nurodoma, kad jie gyveno palapinėse (Iš 18:7, Sk. 16:26-27; 24:5-6). Kai iš kur radosi lūšnelė?

Talmude rabinas Eliezaras*) duoda tokį paaiškinimą: tos ‚lūšnelės‘ yra stebuklingi Šlovės debesys, saugoję izraeliečius per jų 40 m. klajones po dykumą. Jie ne tik dengė juos iš viršaus, bet ir supo iš visų pusių. Jie saugojo juos nuo nemalonių dalykų, sulygindavo kalnus prieš juos, žudė gyvates ir skorpionus, neleido susitepti drabužiams ir rodė kelią per dykumą.

Tačiau rabinas Akiva Talmude aiškina, kad sukkot reiškia tikras trobeles, kurias žmonės panaudojo traukdami per dykumą. Bet kodėl šiais laikais žydai turėtų vėl pagyventi lūšnelėse? Ogi, prisiminti tautos kiltį ir padėkoti Visagaliui už viską, ką jis duoda.

Kai atliekamas mitzvah, tampam pakylėti, pagerbiam objektą ir aplinką. Gyvenimas sukkah pakylėja visus gyvenimo aspektus. Tai taip pat suteikia ramybę ir suvienija – Talmude sakoma, kad „visas Izraelis telpa į vieną sukkah“.

Pasaulis pasižymi skirtingumais. Faktiškai, net lulav ir etrog išreiškia skirtumų ir lygių vienybę. Tačiau kai esame sukkah, ji mus supa vienodai, jos vienijantis veiksnys yra anapus visų skirtumų. Talmudas sako, kas kai ateis mesijus, visa žydų tauta susirinks šventinei puotai vienoje sukkah. Ir kaskart, kai sėdama valgyti per suką, ištariamas palaiminimas, kuriame yra žodžiai layšav basukkah. Tai taip pat metas, kai Tora nurodo žydams aplankyti Šventyklą (kiti du kartai – žydų Velykos ir Šavuot).
Per suką Dievas nusprendžia, kiek lietaus iškris šią žiemą, tad, nors Šventykloje kiekvieną auką lydėjo vyno nupylimas ant altoriaus, per Suką taip pat per specialias apeigas liejamas vanduo. Tai sukeldavo tokį džiaugsmą, kad buvo švenčiama su muzika, šokiais ir dainomis per visa naktį. Tai vadinosi Simčat Beit Hašo’evah. Ir net šiandien, kai nėra Šventyklos, išliko paprotys švesti naktį su dainomis ir šokiais.

Vayikra Rabbah 30:12: Etrog (citronas), kurio malonus skonis ir malonus kvapas, perteikia tobulą individą – žinantį Torą ir darantį gerus darbus. Lulav (datulė), kurio vaisius turi skonį, tačiau yra be kvapo, įkūnija išsilavinusį, tačiau nepasižymintį gerais darbais asmenį. Hadass (mirtų pundelis) puikus kvapas, tačiau neturėjimas skonio nusako aktyvų, tačiau neišsilavinusį žmogų. Ir pagaliau beskonis ir bekvapis aravah (žilvičio šakelė) yra žydas, neturintis žydiškumo.

Anot mistinės tradicijos, minimos „Zohare“, „septyni piemenys“ (ušpizin) mūsų sukas aplanko kiekvieną dieną (Abraomas, Izaokas, Jokūbas, Mozė, Aaronas, Juozapas, Dovydas). Kai kurie žydai kalba specialų tekstą, kuriuo formaliai „pasikviečia“ ušpizin į sukas.


Kodėl bananas yra daržovė?

Prieš atsakant, turime nustatyti, kas pagal žydus yra „medis“ – tas apibrėžimas nėra botaninis ar leksinis klausimas; tai esminė žydų papročių dalis. Jie, prieš valgydami, turi pašlovinti sukūrusį arba medžio vaisių, arba žemės vaisių. Žydai turi specialiai medžiams taikomus įstatymus, kaip kad draudimas valgyti vaisius pirmuosius tris metus (orlah), o taip pat draudimas kirsti vaismedžius.

Taigi, kas yra medis? Talmudas jį apibrėžia taip: jei nuskynus vaisių, gavza išlieka ir išaugina daugiau vaisių – tai medis... Bet kas yra gavza? Anot Rabeino Ašerio4) (Rošo) ir Tosafoto (Talmudo papildymo), tai nuoroda į šaknis. Taigi, vaisius veda daugiamečiai augalai. Tačiau gaonai laikė, kad tai kamienas; – tad pagal juos turi išlikti ir augalo kamienas. O pagal trečią nuomonę turėtų išlikti ir šakos. Vis tik, bendrai imant, halacha laikosi gaonų nuomonės, ir medžiu laikomas centrinis kamienas, išliekantis metai po metų. Banano augalas

Tad grįškime prie banano... Iš vienos pusės, banano augalas yra daugiametis. Kita vertus, beveik visa jo dalis, esanti virš paviršiaus, miršta ir atauga kitais metais. Tad šlovinant jo sukūrėją, reiktų minėti „žemės vaisių“. Vis tik, jei bananas netyčia pašlovintas kaip „medžio vaisius“, nėra būtina tai taisyti, antrąkart minint jį jau kaip „žemės vaisių“.

Įdomi situacija su papaja. Jos stiebas išlieka nuskynus vaisius, auga aukštyn, ir nauji vaisiai dera tik naujai užaugusioje dalyje. Po 4-5 m. papaja miršta ir ją reikia sodinti iš naujo. Tad iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad ji veda „medžio vaisius“. Tačiau yra tam prieštaraujančių, nurodančių tokias papajos savybes: a) jos kamienas yra tuščiaviduris; b) skirtingai nuo daugiamečių augalų, vaisius veda pirmaisiais metais; c) vaisiai atsiranda tiesiai nuo stiebo, o ne nuo šakų; d) vaisių kokybė sumažėja po kelių metų. Remiantis tuo, nemažai autoritetų mano (kaip prieštaraujančią orlah), kad papają reiktų šlovinti kaip „žemės vaisių“.

Taigi matome, kad teisingam vaisiaus apibūdinimui kartais reikalinga būti labai išradingiems. Štai paimkim spanguolę - ji tenkintų visus „medžio vaisiaus“ reikalavimus (juk nenurodyta, kokio aukščio turėtų būti „medis“!). Tačiau kai kurie turi įprotį nelaikyti „medžiu“ augalo, žemesnio nei 3 tefachimai (plaštakos pločiai), t.y. apie 24-30 cm.


Kodėl daug chasidų dėvi štreimelius?

Štreimelis - kailinė kepurė, kurią dėvi haredinio (kraštutinės pakraipos ortodoksinis) judaizmo judėjai, dažniausiai chasidai vyrai, per šabą ir kitas judėjų šventes. Izraelyje štreimelį berniukai gali devėti tik po vestuvių. Ši kepurė gaminama iš reto (dažniausiai sabalo) kailio ir yra brangiausia chasidų aprangos dalis. Dažnai štreimelį jaunikiui dovanoja nuotakos tėvas.

Spodikas - aukšta kailinė kepurė, dėvima kai kurių chasidų, dažniausiai priklausančių sektoms, kilusioms iš Kongresinės Lenkijos (ypač Gurų chasidai). Nors panašaus tipo, tačiau spodikai skiriasi nuo štreimelių, kurie yra žemesni, platesni ir disko formos (ar kiek spurgos, t.y. toro), kai spodikai yra cilindro formos. Spodikai gaminti iš lapių uodegų, o šiais laikai – jau ir lapės kailių.

Antrasis Štefanešto Rebbe
Antrasis Štefanešto Rebbe (1862-1933)
Toks kūgiškas štreimelis būdingas
Ružino tradicijos rabinams

Neišmanančiam gali pasirodyti, kad per šabą ir šventes dauguma chasidų dėvi apvalias kailines kepures, vadinamuosius štreimelius, tačiau iš tikro tai kitokios kepurės – ir vadinamos kitaip. Pagal kepurę (ir kitas garderobo detales) galima nustatyti, kokiai chasidų grupei asmuo priklauso.

Labai apibendrinant, yra štreimeliai ir spodikai. Štreimelius labiau dėvi chasidai, kilę iš Vengrijos ir Galicijos; spodikai pagaminti iš juodo kailio ir juos labiau dėvi chasidai kilę iš Lenkijos. Paskutiniais metais štreimeliai tapo aukštesni ir mažiau „spurgiški“. Be to yra ir mažiau paplitę kolpikai, panašūs į spodikus, tačiau gaminami iš rudo kailio. Paprastumo dėlei visus juos vadinsime štreimeliais.

Ne visai aišku, iš kur kilo paprotys dėvėti štreimelius. Pagal vieną populiarų pasakojimą, kažkur 18-me amžiuje Lenkijoje, kai valdžia sumanė pažeminti žydus ir vertė viešai nešioti gyvūnų uodegas. Tačiau daugelis rabinų, tarp kurių buvo daug Baal Shem Tov mokinių, nusprendė ne tik neprieštarauti įsakui, bet ir jį pakreipti taip, kad prabangų galvos apdangalą iš uodegų galėtų nešioti išdidžiai.

Tačiau, iš tikro, štreimeliai minimi jau 17 a. žydų tekstuose.

Ir yra keletas priežasčių štreimeliai dėvejimui per šabą.

 • Tai karūna tarsi tefilinas2).  Talmudas aiškina, kad sakinys „Tada visi žemės žmonės matys, kad Viešpats vardas yra ant jūsų, ir bijos jūsų“ [Įst. 28:10] yra apie tefiliną, dedamą ant galvos. Per šabą, kai nedėvimas tefilinas, kai kurie dėvi prabangų štreimelį.
  Įdomi Baal Shem Tov mokinio Pincho iš Koreco3) pikantiška užuomina, kad Šabas (Shabbat) yra Shtreimel Bimkom Tefillin (štreimelis vietoje tefilino) santrumpa. Yra pora dalykų, kodėl per šabą reikia dėvėti štreimelį:
 • Tai šabo karūna. Pagal žydų įstatymą, kiekvienas privalo turėti specialų apdangalą šabo pagerbimui. Speciali prabangi kepurė perteikia „šabo karūną“, kuri atitinka „Toros karūną“, nes Tora buvo įduota per šabą.
 • Kasdienybės pakylėjimas. Pinchas iš Koreco aiškino, kad dalis žmonių misijos pasaulyje yra išgryninti ir pakylėti tai, kas kasdieniška ir fizikiška. Tačiau yra dalykų, kurių įprastai negalime pakylėti. Tai pavaizduojama uodega, žemiausia nekošerinio gyvūno dalimi. Tačiau per šventą šabo dieną, kai pasaulis randasi aukštesniame dvasiniame lygmenyje, mes pajėgūs pakylėti tuos dalykus. Todėl štremeliai ir gaminami iš gyvūnų uodegų.
 • Šiuolaikinis štreimelis per vestuves Niujorke


  1) Rabinas Eliezaras (Rabbi Eliezer ben Horkonus) – vienas iš iškilesnių 1-2 a. tana (3-ios kartos), 6-asis pagal paminėjimo dažnumą Mišnoje (Talmude dažniausiai paprasčiausiai minimas kaip Rabinas Eliezaras, nors kartais pridedant epitetą Didysis). Vienu metu laikytas „Rabino Eliezaro baraita“ autoriumi. Jaunystėje dirbo savo turtingo tėvo dvare Galilėjoje, o 22-ių (arba 28-ių) nusprendė studijuoti Torą ir nuvyko į Jeruzalę pas Johaneną ben Zakajų. Judėjos karo metu jo pažiūros buvo artimos zelotams, skirtingai nuo mokytojo. Jis taip neapkentė pagonių, kad siekė kuo labiau apriboti žydus nuo kontaktų su jais. Su mokiniais taip pat buvo griežtas ir vertė griežtai laikytis tradicijos. Galiausiai jo konservatyvizmas privedė prie konflikto su amžininkais; jis buvo nušalintas nuo Sanhedrino ir romėnų apkaltintas erezija. Paskutinius metus praleido santykinėje vienatvėje.

  2) Tefilinas (arba filakterijai - „apsauginiai amuletai“) – dvi nedidelės dėžutės iš juodai nudažytos košerinių gyvūnų odos (jose laikomi pergamentai, kuriuose surašytos 4-ios ištraukos iš Toros su reikalavimu užsidėti tefiliną), kurias žydai melsdamiesi tvirtinasi juodomis odinėmis juostelėmis ant rankos arba galvos. Pagal kabalą, ant rankos ar galvos užsidėtas tefilinas padeda lengviau bendrauti su Dievu. Norint užsidėti tefiliną, reikalingas ypatingas dėmesys, nes blogas tefilino užsidėjimas laikomas nekošeriniu.

  3) Pinchas iš Koreco (1726-1791) – chasidų rabinas Galicijoje; Baal Shem Tov mokinys. Gavęs gerą lietuviško stiliaus išsilavinimą, buvo cadiku Korece, Slavute, Ostroge. Buvo labai iškilus cadikas, tačiau nepaliko jokių rašytinių kūrinių, tačiau jo pasisakymus surinko jo mokiniai - jie pateikiami įvairiuose chasidų rinkiniuose. Gyveno dideliame skurde, jo namas buvo toks apiręs, kad atrodė, kad tuoj sugrius. 1790 m. nusprendė įsikurti Palestinos mieste Safede. Pakeliui jis apsistojo Šipitovkoje, kur susirgo ir mirė.

  4) Ašeris ben Jechielis (Asher ben Jehiel, ?1250-1327) – iškilus Vokietijos ir Ispanijos talmudistas, taip pat dažnai vadintas Rabbenu Asher arba tiesiog kaip Rošas („Galva“), parašęs komentarų Talmudui. Pradžioje buvo dvasiniu Vokietijos žydų vadovu, tačiau vėliau dėl imperatoriaus persekiojimų galiausiai atsikraustė į Ispaniją, kur buvo išrinktas Toledo rabinu. Čia jis aktyviai pasisakė už filosofijos apribojimą, nes ji, atseit, silpnina tikėjimą ir trukdo laikytis žydų įstatymų. Nusipelnė Ispanijos žydų bendruomenei, nes į ješivas, kuriose iki tol vyravo sausas halachos kalimas, atnešė vokišką mokymo tvarką. Griežtai pasisakė prieš teisėjų savivalę; ginčijo kai kurias gaonų nuostatas. Be kitų raštų, parašė ir esė apie etiką (Orchot Chaim), skirtą savo sūnums.

  Poezija ir skaitiniai
  Filosofijos sritis
  NSO svetainė
  Vartiklis